New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sikolo sa Caprivi sifumana tuso ya N$75m

Sikolo sa Caprivi sifumana tuso ya N$75m

2022-10-24  Staff Reporter

Sikolo sa Caprivi sifumana tuso ya N$75m

Marythar Kambinda

 

 

Likolo la Tuto ni Sizo kakuba leli taleleza mapurojekiti akutahisa tuto sakata, neli fumani tuso yamasheleñi alikana lulelule (N$1 billion) kuzwelela kwaPanka ya Zwelopili ya Afilika. Sikoloti seo sisindeketilwe kineulo yamubuso yelikana bolule bamyanda yemine.

Purojekiti ibata kutalelezwa mwalilimo liketalizoho, kukala la 28 Liatamanyi 2018 mwalikiliti kaufela zelishumi kazene. Sikolo sabaitutiti baba nonobokile sa Caprivi (CSSS) mwasikiliti sa Zambezi kisesiñwi sakufumana kwaneulo yeo, mi nekubile nikuyaha ni kuyandulula miyaho kasinyehelo yamasheleñi alikana bolule basupile kabaketalizoho (N$75 million).

Teñi nekuyahilwe makilasi amanca alobapeli, muyaho omunca wakamaiso, liapehelo ni macelo, mandu amaticele ni babeleki bakwamaino abaituti, lisebelezo zalimbuzi zepeli, miyaho yemilalu yamaimo abaituti nizeñwi cwalo. Likwambuyu watuto Anna Nghipondoka naize likolo litalimana ni kutokwa miyaho mwanaha kaufela. 

Nahatelezi kuli miyaho yeyahilwe ni kulundululwa kwa sikolo sa CSSS ikatisa tabo ni tiululo kwabaituti, maticele, bashemi, ofesi yasikiliti, hamoho cwalo nitolopo ya Katima Mulilo kasibili. 

“Niziba kuli maino abasizana natibanga nako yapula. Kalulo yeo nesitatalisanga kuluta ni kuituta, mi netisa makete amaswe,” nekubulezi Nghipondoka. Kakuba sikolo sa baituti babalikana sikiti kabanyanda yemine, Nghipondoka naize makilasi aekelizwe akatusa kulwanisa kutala kwabaituti mwamakilasi, kakuli kulatiwa kwasikolo kuzwelapili kuhula. 

Nakupile tutengo twa kwamukunda kuswalisana ni mubuso kufumanela likolo la tuto masheleñi.


2022-10-24  Staff Reporter

Share on social media