New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sikolo sikala makilasi mwatasa kota mwa Zambezi

Sikolo sikala makilasi mwatasa kota mwa Zambezi

2023-01-16  Aron Mushaukwa

Sikolo sikala makilasi mwatasa kota mwa Zambezi

Baituti kwasikolo sa litopa zakwatasi sa Izimwe mwasikiliti sa Zambezi, nebailo mbwetuka mwalizazi lapili lakukutela kwasikolo, kasamulaho tente yene supezi yene babelekisanga nese beezwi kwatuko, mi kota nebalibelezi kuyoba kilasi. 

Nesi kamuhelo yende kwabaituti mwasilalanda sa Bukalo kakuli tente yene babelekisa mwalilimo zefelile nesesakoni kulukiwa. Mwakweli ya Yowa ñohola New Era nebihile kamo sikiliti simangana ni butata bwakutokwa miyaho ili kalulo yefofaza kuluta ni kuituta. Neli kaswalisano ya sicaba kuli nebakonile kuyaha makilasi aswalelele amubu, ili kuli baituti basitopa sa bune ni sabuketalizoho bafumane makenelo mi basitopa sa busilela neba sebelisa tente.

Muzamaisi wasikolo swalelele naize mayemo atotobezi mi seba hapelezwa kukenela mwatasa kota. “Ofesi ya sikiliti iziba butata, kono hakuna zeba ezize kubutatulula. Kinako yapula kuituta kuka katazwa,” nekubulezi Likando. Nabulezi hape kuli makilasi amubu niona satotobezi, mi mezi akena mwahali pula hainela, ili kutoloka kuli litopa kaufela zetalu limwabutata. “Balufe nihaili tente yenca,” nekukupile Likando. Hana kupilwe kuikalabela muzamaisi watuto mwasikiliti sa Zambezi Josty Kawana naize nasika amuhela kupo yatente yenca kuzwelela sikolo sa Izimwe.

“Haiba tente yakale isupezi, baswanela feela kutaha kwaofesi kuto kupa tente yenca. Haki Izimwe feela taba yakutokwa makilasi kiyanaha kaufela. Mwa Zambezi lutokwa makilasi alikana 127,” nekubulezi Kawana pili asika kasheza lipuzo kaufela kumutatubi wasilalanda sa Bukalo, Namasiku Limbo, yana bonahala kuzinyazinya kualabela fataba yeo. “Kuna nitaelo yeswanela kulatelelwa kuli bafumane tente yenca. Kana kikuli kamaiso yasikolo nelatelezi taelo yeo? Kanti liñolo lakupo kuzwelela kwasikolo likai? nekubuzize Limbo.


2023-01-16  Aron Mushaukwa

Share on social media