New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sikunino saMusese kasigeve uhwi wousura

Sikunino saMusese kasigeve uhwi wousura

2023-08-31  Correspondent

Sikunino saMusese kasigeve uhwi wousura

Elizabeth Hiyolwa 

Musese-munangesefa gadivikwa moKavango zoutokero Winnie Metzeger mwenya kampani zokumborora zaMetzeger Drilling, ogu ana kara ngesi asi yige ana kuruganena mosikunino saMusese, kasikisiremo situmbukira sendi sokugavako Yuma kovatungimo opo kayageve nonsako dousura dokusika ko 4000 kondango zovakansela womukunda horowero Kavango zoutokero. 

Nonsako nye odo 4000 kuna kara domulyo goyimaliwa yokusika ko N$320 000 kuna tamba nye vakadigavere komambo aga runa gumu unene rukukutu monomukunda horowerogona ntantatu edi dakara moKavango zoutokero. Elikwamo nouwa wangesi kwawizirapo poopo ndango zahundira vanangesefa vatunga momukunda asi vahepa kuvatera ko epangero, omu navavhura kuvatera unene owo runa gumu unene ruteni ndi rukukutu, siruwo oso vana kundindira mbatero ezi nazitundilira komberewa zankuru ministera. ‘’ Ava kuna kara asi vamusinda vetu, ano ava vakansela vetu ano vakansela ngesi kuna kupapara nye mbatero kwetu ose, ame eyi nina kumona vantu nzara unene moKavango zoutokero morwa mvhura kapi zina roko nawa namumvho. Meztzeger katente asi awo kwatameka kumwe nokugava nondja konosure, omu lyakere egano olyo lyokutunda kovampitisili nomukunda ntani vagendesi wonosure, omu ngano navagusapo nzara ponosure omu nye vayimwene asi pokurugana nye oyo, awo tavaninkisa vanona vakara mononkondwarongero. 

Ndango zomukunda Kavango zoutokero munasipundi gwazo JosephSivaku Sikongo kapandwire uhwi ou vana gwana una kutunda komunangesefa gomomukiunda nokuhundira vanandima ntani vanangesefa vamwe vakwame sihonena esi mokuvatera owo zina gumu momunene nzara. ‘’ Epangero kuruganena kumwe nonombunga dokulisiga siga, nokutara asi kumpi navavhura kuvatera. Ogu muna farama ogu, kuna gava sihonena sosiwa kovanafarama vakwawo, ava vana kara asi kuruganena una farama momukunda horowero ogu. 

Eyi tuna hara kumona unene kovanafarama womomukunda ogu, vanangesefa muguseko sihonena,’’ yimo ana kutanta ngoso Sikongo. ‘’ Ava kuna kara vantu vetu zina gumu unene nzara, morwa awo apa tuna kuhuyunga ngesi kapi vana kara nonondja nampili nakauke. Awo kapi vana kugwana nkenye uwa kepangero ntani kapi vana kara nampili gumwe gekoro lyawo ogu navhura kuvavatera,’’ nokunkondopeka nye nayinye oyo, ‘’ owo yiwo nye vantu tuna mon o asi kuna vagumu momunene, ava vana kara asi yiwo wopo muhowo kugwana nondja edi tuna gwana kogu muna ngesefa ogu.’’ 

Elizabeth Hiyolwa munambudi ogu gakara asi murugani koministeli zokugava mapukururo moKavango zoutokero.


2023-08-31  Correspondent

Share on social media