New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sipangero gona moNkurenkuru kasipaturukire konyima zonomvhura murongo

Sipangero gona moNkurenkuru kasipaturukire konyima zonomvhura murongo

2022-06-16  John Muyamba

Sipangero gona moNkurenkuru kasipaturukire konyima zonomvhura murongo

Nkurenkuru  - Konyima tupu zonomvhura murongo dokundindira, sipangero gona somodoropa zaNkurenkuru nkera kasipaturukire paveta omu navavhura nye vantu kusiruganesa. 

Ezeguruko lyosipangero esi kwaliranga unene morwa, maudigu ngwendi yirugana kapi yawepe ntani ekonomi lyosirongo omu eyereko simaliwa yagumine ministeli zoukanguki. Evangio oku navaranda nomutji nalyo ngesi kuna kurugana. ‘’ Yivike yivali yina kukapita, ose kwalituramo unene mokutura yiruganeso yetu, nye ngesi sipangero gona sina paturuka kovaruganesi vaso omu tuna kukona kona ntani kuhakura; yokukwamako ngayiwiza mwaza mazuva,’’ yimo ana kutanta mukurona gouhaku momukunda Fransiska Hamutenya. 

‘’Posiruwo esi ngesi ose kuna kluruganesa vahakuli vamwe wokutunda kosipangero saNankudu, navamwe vahakuli vana kara asi simpe vape mosirugana ava vana kara asi yiwo vana kutuvatera mokuviyauka eyi yina kara posipangero esi. Ano evango nye lyokugava nomutji kuna karako nomurugani gadiva kugava nomutji nage kuna tundu kosipangero saNankudu, ogu nayakara tanko kooku dogoro tugwanesepo varugani vetu wosipangero esi. Nampili ngomu yina kara asi sipangero sina paturuka, kupapara varugani simpe kapi lina tameke. 

‘’ Ano ministeli nare zapulisira asi varugani vangapi ngavaruganpo, ose kuna kundindira tupu mauzera nagenye makura tutameke nokukuta vantu ava moyirugana; evango eli ngalipitisira muhakuli gomukurona ntani ngatukara novandokotora vavali, yimo ngoso ana kutanta. Antiretroviral therapy (ART) vaveli vangoso vahepa kundindira nakauke komeho vakagwane mbatero. 

Nguuru gomukunda Kavango zoutokero Sirkka Ausiku kankondopekere yihorokwa yangesi nokuyitambura nomawoko gavali,omu sirugana sangesi nasikavatera vaNamibia navenye rambangako novadinguli. Age, kumwe nokuturamo mahundiro asi vahepa kugwana usimbu mauzera nagenye vatameke kukuta vantu mosirugana.

 ‘’ART vaveli owo nawo kuna pumbwa mbatero zangesi, ame kuna kuhundira ministeli asi zahepa kugenderera momunene yipo varete sirugana esi vana pumbwa vantu. Vantu vetu nare vagusa kundindira sirugana sangesi esi nasitundilira ko sipangero gona esi, yipo asi twahepa kugava oyo vana pumbwa. Yimo ngoso ana kutanta. 


2022-06-16  John Muyamba

Share on social media