New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sorosi!nubusina ūhâ ǀgôan ge ǀkhaeba go hō

Sorosi!nubusina ūhâ ǀgôan ge ǀkhaeba go hō

2023-08-08  Max Heinrich

Sorosi!nubusina ūhâ ǀgôan ge ǀkhaeba go hō

ONGWEDIVAS – Response Action Based ǂNûiǂgās ge ǂoa ge wekheb Denstaxs ai ǂûn, ǁnaben tsî sarana ǁgûdi hîa sorosi!nubusina ūhâ ǀgôan dide ge ǀkhae. ǀHûhâsib !aroma surib ai !gao!gaosa ǂkhawadība ra mâ!oa Zackary Itodob ra mîsa !oab ge ǁîba nēsa ra dī, ǀhûhâsib !nâ kaise a ǂkhawusana kō!gâs !aroma. 

Nē ǀkhaeba ǁkhaeǁnâs ǁaxasib hîa !Hū!nāsi ǂNûiǂgās Sorosi!nubusina ūhâ khoen di beros hîa Oshakatis !nâ ǂnôas tawa ge hâ is tawab ge Itodoba ǁgûde gere ǀkhoma mû di ra ǂkhawadīb !nae!khaina ǀawa!namn tawa !nurisa. “ǀNîda âda ge ǂkhawadīga ǁgâudi tawa ra mû ka hō!â, xawe xū-e dī tama hâ tamass ka i o mî tamase ra !nō tsî ǁnā-i ge ǁgai xū-e. 

A da ǁkhāǁkhāsen ǂkhawadība da mû da ra ǁaegu ai nî !nurisa, aiǁgause di ge tarade aogu xa ra ǂnauhe tamas ka i o aoga taradi xa ra ǂnauhe tsî tamas ka i o soregu hâ khoena ra ǂnaugu. ǁKhāti da ge ra ǁnâu mâtin ǀaokhoena aitsama ǁîn ûiga ūs xa ra !hoa !khaisa, xawe da ge xū-e khom tamase ra !nō tamas ka i o ǀawa!namn tsîna ǂanǂan tama hâ, tsî nēs ge ǂhanu tama !khaisa. A da ǁkhāǁkhāsen ǂkhawadība da nî !nurisa,” tib ge gere ǀkhoma. 

Itodob gere ǀgaisase gere mîs ge, aogu hîa ǁîgu ereamde sorosi!nubusina ūhâ ǀgôan !oagu mâǀoa tama I tsî ra !khoebēgu !gâi tamase ra dīsa. “Tita ge ra gangan sa ǁgûdu hîa nē kurin kōse sadu ôana ǁîn !nubusin !nâ ra mâxōǀkhādo. ǀNî ǁgûn ge ǁîn ôana ǀnî khoen !ereamdi !naka ga xūhâ, xawe du ge sado ǂgomǂgomsase hâ. !Khūb xa du ge māhe ǀgôan ge xuige tā nau khoen di !hoaxūn ai kō î ǁîna ǀnam tsî !ûi!gâsa dīǀgara nē ǀhapio ǀgôan ai,” tib ge ge mî. Oshanas ǀAwa!namn mîgowaba-aob, Inpekter Thomas Aiyambob ge ǁkhā ǁaxasib tawa ǁgûn tsî !ûi-aona gere !khâikhom, ǁîb nē ǀgôan !gâi tamase ra ûi-ūhe !khais di ǂhôana ǁnâu ǂgao tama hâsa.

ǀHûhâsib !aroma surigu ǀkha a !gaeǁaresa ǁhōn kha a dīxūxa mâisas, Lancy Tjomboudes ge Itodoba gangansa ǀkhaeb !aroma mā tsî gere mî, ǁgûdi nē xūn hoana ǁamas di ǁkhāsib !nâ hâ tama tsî ǁîb huiba kaiser a !gôa!gâ !khaisa.


2023-08-08  Max Heinrich

Share on social media