New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Steenkamps: Namibiab ge sorosiǁgoeǀhaos ǁgau!nâsa ǂhâǂhâsase ra !gawaǀî

Steenkamps: Namibiab ge sorosiǁgoeǀhaos ǁgau!nâsa ǂhâǂhâsase ra !gawaǀî

2022-09-27  Paheja Siririka

Steenkamps: Namibiab ge sorosiǁgoeǀhaos ǁgau!nâsa ǂhâǂhâsase ra !gawaǀî

ǁGau!nâs ministeris di sîsenǂuira direkters, Sanet Steenkamps ge ra mî, ǁgau!nâ-aona ǀomkhâis ân !nâ omkhâis !nâ-ūs ministerisa ǁkhāǁkhākhâitoas ǀkha !kharaga proxramga ǁkhāǁkhāsenaon ǁgas tsîna ge ǂhāǂuisa. ǁKhāǁkhāsenaona hiri!nâs tsî ǂhâǂhâsa ǂansa māsas ge ministerisa dīb ai a !gao!gaosa sîsenǀgauga sîsenūs !nâ-ū ra īǁkhā kai, îs skolǂgâsa sâsa tsî !norasa ǂnamipeb !nâ hâ. 

Steenkamps ra mîs ge, nē !hoaǂams ǂnamipe ǁkhāǁkhāsenaona tsoatsoa-ūs ǁkhāti supu tama hâsa, aibe di !hoaǂam!khaide !harodi !nâ nî mâi-ai!âhese i ī amaga, ǂguin nē ǀkharaǀkharade ū!oas ǀkha aibe nî ǂnoaguse ī amaga. Steenkamps ge New Yorks !nâs ge ǂoa ge wekheb ai ǁhao!nâ hâ i ǁGau!nâ ǀHaos tawa nēsa ge mî.  Nē ǀhaos ge !kharaga !âǀhuru-aon, hîa ǂhanuǁgui-aon tsî ǀhûhâsiga ra ǂnûǁkhaeba !nandi khoen tsîn xa ge ǁhao!nâhe hâ i. ǁÎn di !âubasens ge nēpa ǀhûǁarebese ǁkhawa ǁgau!nâsa kō!gâ tsî mîǁguisa mâtin ǀkharaǀkharasiba a ǂgâxa-ū ǁkhās tsîna. Sîsenǂuira direkters ge ǂhâǂhâsa !khaidi sorosi ǁgoeǀhaos ǂurusib ǁgau!nâs dide ǀgomǀgom!gao tsî ǁkhāti mâtib Namibiaba mîǁguiba ge ū, îb nē !âba ǁgau!nâs !nâ !amǂgātsoatsoa !khais tsîna ǁhao-aon ǀkha gere ǀgoragu. 

“Sorosi ǁhoeǀhaos ǂnamipe ǁgau!nâtsoatsoas di !hoaǂams ge Namibiab !nâ supu tama ge hâ i, xawes ge ministerisa mâ-oa tama ge i tsî Kabinet, !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aon, !kharaga ǂgomdi ai !gao!gaosa !nandi tsîn ǀkha ǀhûǁarebese mîǀguiga ge ū, mâ gaugu ai mâtis nē ǁgau!nâsa nî dīhesa,” tis ge Steenkampsa ge mî. !Khō!namisa sorosiǁgoeǀhaos ǁgau!nâs (CSE) ge ǁkhāǁkhā!khōǂgāb ai a !gao!gaosa !gûǁnâǀgaub ǁgau!nâs tsî ǁkhāǁkhāsens diba, ǁnāpan ra ǁîna ǁnâu!āb, tsâsigu, sorosise tsî ǀhûhâsise !kharaga !ân sorosi ǁgoeǀhaos din xa ǁkhāǁkhāsense. ǁÎs ge noxopa a mîs ge, ǀgau ra ǁgaragu tsî ǂhanuga nē !hoaǂams ǂnamipe ǂgaekhâis !aroma a ǂhâbasa tsî ǂhâsib ase hâ !khais ge, !âǀhuru-aon nî sîsenǁare tsî ǀgui am!nâsa xu !hoasa in ǁkhāǁkhāsenaona ǂhanusen ǁnâu!ā hâs khao!gâ ǁîn mîǁguiga ūǁkhā. ”Namibiab !nâ da ge sida !Khō!namisa sorosiǁgoeǀhaos ǁgau!nâsa ǀgaisase ra mâ!gâ tsî nēsa ra ǀgomǀgom!gaose da ge sida a ǀhûǀguixoa!gao-ao Aiǂoas, !Khawagas Afrikab (ESA) di ǀHûǀguis di !â. 

Sida ge hoa !hūbaisi studentn ai !gao!gaosa ôa!nâde 2013ǁî kurib !nâ ge dī hâ i tsî ǁnāpa xu ge ǂoaxa !nurib !oagun ge ǁkhāǁkhāsenaona ǀnīkhami kō ǀnōb !nâ sorosiǁgoeǀhaos !nâ ra ǂkhôahe tsskolgu tsî ǀhûhâsigu !nâ ra ǁorehe.


2022-09-27  Paheja Siririka

Share on social media