New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sure kuna kara makwedi gane kwahana mema

Sure kuna kara makwedi gane kwahana mema

2021-06-03  Staff Reporter

Sure kuna kara makwedi gane kwahana mema

Cecilia Xavier

 

KAOKO-OTAVI - Sure zelipakerero zaKaoko-Otavi kuna kara ngesi makwedi gane kwahana mema kutunda tupu mokwedi kwaKudumonkuru, nampili ngomu asi epangero lyagava yimaliva lyokutunga ntani kuwapukurura mavango gokulivaterera omu tuna lituramo asi turwanesa mukisi ogu goCovid-19. Varongwa woposure zaKaoko –Otavi, ezi zakara asi kwahamena 50km kombindakano zaOpuwo, ngesi ntaantani tupu vakatameke sure mokukahingira mononkondwarongero morwa kupira mema posure. Ministeli zerongo zawapukurura nonzugo edi do0kulivaterera posure; nye, morwa mema nye gana kara asi masesu, mutungi kapi gatulirepo asi atare tanko asi ngapi yina kurugana mokukwama kweyi gawapukwilire. 

Age kagwedereko asi marongikido vana gaturapo nare kumwe nomberewa zerongo momukunda, omu asi vahepa nye kuruganesa yimaliwa yawo eyi avagwana yosure yokutunda kepangero omu navayiruganesa vapapare oku navawekera mema. Mukurona ntoni gomagazadaro mepangero Obeth Kandjoze kakadingwire sure zina sivike sina puko omu kakalimweneneko asi ngapi guna kara mukaro posure zina. Twahepa kugwana nzira zonsupi. Ame kapi nina kuza nako peke mokukapapara ekohononopo udigu ou, yimo ana kutanta Kandjoze. Wahepa kugwana komitiyee zosure valise kumwe mokutura etokoro olyo mosirugana komeho tukape sirugana kwava ava yirugana. Nsene asi eyi yina pilipo kuvhura kuyiranda moOpuwo, twahepa kuza kositora tukarande. Nsene asi tuna gwana epulisiro, yinke nye nayituninkisa tukasike dogoro komandaha twahana kugwana mema? 

Vamitili kavageve runyegenyo rwawo kuhamena muteku ogu vana kugwana posure, unene nsene ono hara kulivaterako masiku. ‘’ Pokatji komasiku, ose kuza nye moyihwa tukalivatereko. Sure nazina kwaturako darate; makura wahepa kuza kevero lyenene oku nokapitira okaze moyihwa okalivatereko. Ose tuna kara noudigu wounene posure ezi Okaoko-Otavi; ‘’ kutunda tupu mokwedi kwaKudumonkuru, ose kapi twakara nomema,’’ yimo ana kutanta mitili gumwe gopo sure, Ndjai Tjipera.

Mokugwedako koudigu womema, Kandjoze simpe kakere noudigu kevango nye eli lyakara asi etope lyomema olyo ava ruganesa posure, nokutanta asi kuna kara udigu koukanguki kovanona novarongi ntani konkarapamwe. ‘’ nsene asi nomuyawapayika mema aga, makura mema gomadona kuza kupi nye? Gaha wiza kevango eli, morwa kuna kara noudigu nye koukanguki. Mwahepa kugwana ebure makura evango eli mulidimisepo, makura mwahepa kul;idivara evango lyangesi. Mwahepa kugwana asi yingapi yina kupura mokuzungururapo evango eli, nsene kuvhura muturepo lyenunu kukwama asi varongwa vangapi muna kara nawo. Kandjoze simpe kahundilire ava vakara asi kuruganena kumwe vahageku nye apa kupa vakwawo umbangi wahana kuruganena kumwe.


2021-06-03  Staff Reporter

Share on social media