New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Swakop Uranium ngendeseso zendi kapi zina zi mouta wakora

Swakop Uranium ngendeseso zendi kapi zina zi mouta wakora

2024-04-18  Eveline de Klerk

Swakop Uranium ngendeseso zendi kapi zina zi mouta wakora

WalvisBay –Swakop Uranium vahepa kufuta yimaliwa yokusika ko N$425 000 koyimaliwa eyi va=zumbanesa yakere asi nonzambi dawo vahepa kuvatengwira moyirugana yawo moomu tupu zakatokora mpanguro zonene etokoro eli vaturapo sinkwa ntani sivike kasimpwire. Kwahana nye varugani, George Camm, kutunda mo 13 Siwogedi 2021, dogoro mo 3 Sitarara 2021 kwatwaredera dogoro vamutjide mosirugana morwa kapi gatanterereko mukurona gwendi asi kupi ana kara, ntani kapi gasikisiremo noveta dina siruwo soCovid-19. Camm evango lyokurara vagenda kwatuliremo ehundiro eli lyakere hena asi kapi yatompokere. Makura awo yipo nye vatwere sirapotwa esi komberewa zoministeli zovarugani owo vakagwene asi eguso luyendi moyirugana kapi lina kara paveta. 

Ava nye vayitarwirwire kwamwene asi kapi pana kara nawa nawa umbangi wokuzulilira omu nye vana kuyimona awo hawe kwato umbangi zuni wokuninka asi vamutjide mosirugana. Morwa age ana kara nombapira zina kutanta asi age kwaverere omu vamupere akare pembo momazuva 13-19 Siwogedi 2021 yipo anwe nomutji dendi. Ava nye vayitarwire kwagwana asi pwakere hena egwanekero kupitira monofunguna omu ana kutuma ntumwa raka komukurona gwendi momazuva 14 ntani 15 Siwogedi 2021, eyi nye yina kara asi mukurona gwendi gayidivire asi munona gwendi ogu kuna kuvera kapi namoneka koyirugana momazuva aga 16 no 17 Siwogedi 2021. 

Makura vataruruli yipo nye vana kuyimona asi kapi pana kara konda zokumutjida mosirugana, morwa kwakere magwanekero ogo vamwene ngomukurona gwendi pasirugana. Makura vataruruli kwagwana asi morwa umbangi nye owo ana kara nawo gahepa nye kumutengwidiramo morwa kwamutjida mosirugana pwahana asi paveta. 

Nokugava etokoro asi Camm vahepa kumutengwidira mosirugana sendi kutunda mo 1 Pembagona 2023, ntani vahepa kumufuta makwedi 12 aga gazumbanesere yiwizamo yendi yina kusika nye ko N$425 069. Ano kampani zaSwakop Uranium simpe yiyo zaturamo ehundiro ketokoro olyo, nokurwanesa oyo vahgwana vataruruli asi kapisi uhunga.  Awo kuna kutanta asi etjido mosirugana hawe yawapa, age mwene Camm kapi garwanesa etokoro olyo lyokumutjida nosiruwo. Ntani evango lyendi koyirugana valipa nare mukwawo ntani age hena ndi kampani kapi nazigwana evango ngwendi lyolyo gakere. Ano mpanguro nazo yiyo zayagwana asi hawe oyo yokumutengwidiramo uhunga nye yokumutjida epuko, ehundiro lyokampani kavaligusirepo. 

Mupanguli kompanguro zonene Boas Uusiku katente asi eyi vagava wokampani kapi yina gwanene asi muntu ogu vamutjide kapi yiana gwanene ntani kwatro mukumo nonokonda dina gwanene. 

Mokugwedako, Uusiku asi vahepa kumufuta yimaliwa eyi gazumbanesa morwa kumutjida mosirugana vahana kukwama nongendeseso douhunga nampili kupire evango lyendi gahepa kutengwiramo. 

–edeklerk@nepc.com.na 

Mpanguro kwakagwana asi eyi varugana vapanguli koministeli zovarugani mouhunga nayinye vahepa kuyirugana. Morwa nokonda nye dangoso mpanguro kukandurapo ehundiro lyawo. Eyi kuna kumoneka asi muntu ogu kapi gawizire koyirugana nye gageve umbangi wedni asi age kuna mupe mbapira zina kutanta asi gahaza koyirugana momazuva 16-17 Siwogedi 2021, morwa tavere. Muntu ogu garugene moomu yawapera mokutantera mukurona gwendi asi vanamupe mbapira asi kahepa kurara morwa tavere momazuva 25 Siwogedi 2021, age hena katumine komukurona gwendi mbapira ozo kupitira mofunguna zendi po WhatsApp. Monokonda nye odo, kapi nye nanilisiga netokoro lyowo vayitarwirwire asi etjido mosirugana kapi lyakere asi paveta, morwa yangoso hae ehundiro lyendi kompanguro zonene tuna ligusapo yimo ngoso lina kara etokoro. 


2024-04-18  Eveline de Klerk

Share on social media