New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tarekhoedi ge ǂharugub ǁkhāsiga ra omkhâi

Tarekhoedi ge ǂharugub ǁkhāsiga ra omkhâi

2022-09-27  Staff Reporter

Tarekhoedi ge ǂharugub ǁkhāsiga ra omkhâi

Sîsenao-i xa hoahe hâ

 

Tarekhoedi ge aitsama ǂharuguba ge tsoatsoabasen khoedi ase, ǀgūǁae ge Coca-Cola Āxūn Afrikab dib (CCBA) ǂharugub Namibiab !nâb xa māhe hâ i ǁkhāǁkhākhâidi !nâ  ǁhao tsî ǁîdi ǀnai ūhâ ǂans tsî ǁkhāsiga ai!âb !oa ge khoraǂui. 

ǀGamdisiǀguiǀa (21) khoedi ge !gâi!gâxase ǂHarugutsoatsoa-aon ǁkhāsiga omkhâis sîsenǁareǁkhāǁkhāsens hîa ǂHarugub tsî ǂHarugutsoatsoa-aon ǁKhāǁkhākhâis Senters xa ge !khōdanahe hâ is tawa ge dītoa. ǁÎdi ǁkhāǁkhākhâis ge mâtits ǂâuǀoahâse tsî ǁkhāsiba ūhâ ǂharugu-ao kai ǁkhāsa ge ǁkhāǁkhā di. 

Nē ǁkhāǁkhākhâis ge Coca-Cola Āxūn Afrikab dib ǂharugub Namibiab !nâb ǀaweǁguib, tarekhoedi tsî ǂkhamkhoesiba sâuǁkhāsib ǀomkhâis !nâ !amǂgās proxrammi di !âb di ǁkhāǁkhākhâisa ge ǁkhāti a saob ge a ǀgamǁî !â hîa di ge ǀgamdisikoroǀa (25) tarekhoede ǂharugub !nâ sîsenū tsî hāǀaro ra marisa kurus ase ǀnî ǁamaxūhe ǁkhā xūn tsî !kharaga !khaiǂkhonen tsîna a !khō!oase. Hāǀaro rase di ge hakadisi!naniǀa (46) khoede ge ǁkhāǁkhākhâihe mâtits ǂhâsiba ǂanǂui tsî ǀasa ǂharuguba a tsoatsoa ǁkhās !ēde sîsenūs, noxopa a ǀkhai ǂharugun tsî dīhe ǁkhā xūn xa ǂâi tsî nēsa īǁkhā kais tsî ǁkhāti ǀnai aiǂhomisentoa  ǁgoaǂuin ǂharugu-aon ra hō!ân tsî mâtits ǁîna oresa a hōba ǁkhās tsîna. 

“!Aromas nē khoede da nî ǁāǁābas dis ge, tarekhoedi tsî ǂkhamkhoen kaise a ǂhâǂhâsa sada Afrika base ra sī!nâ ǂgao !gâi!gân !nâ amaga da ge a ǂhâǂhâsabahe ǁîna !khō!om tsî hui!nâsa ǀomkhâis tsî aitsama mâbasensa !oa,” tis ge Enid Johrs, ǀHûsib ǁHōn, !Hoaǂharugus tsî Tani!kharuǁkhāsib Danas, Coca-Cola Āxūn Afrikab dib Namibiab !nâb disa ge mî. Johrs ge mîsa !oas ge CCBAsa ǁîs ǀaweǁguib tsî omkhâis !nâ tarekhoedi tsî ǂkhamkhoena !amǂgās di mîǁguiba, !nona ǂgurihaigu hîa ǁgau!nâs, sîsen-e ūhâs ǁkhāsib tsî aitsama ǂharugubasensa ra ǂnûǁkhaebagu ai !gâbasen hâse ge ū. 

“Sida ǁgūbas ge !hūsâuǁkhāsiba  hui!nâ tsî omkhâi, hâ!nâ da hâ ǁaeb ǀkha ra !gûǁare hōǂgāsa ūhâs, ǁkhāsigu ûib !nâ ǀomkhâisa ra hui!nâgu tsî ǂharugub !nâ a ǂhâbasa ǂansa tarekhoedi !aroma omkhâis hân ǂnamipe hâ hîa ǁîna nî huina in ǀasa !ēde ǀgūǀkhā tsî ǀoasase sîsenū ǁkhā,” tis ge ge mî. 

 

 

 


2022-09-27  Staff Reporter

Share on social media