New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Teks-i mātare-aon ge N$79 biljunsa surude hâ

Teks-i mātare-aon ge N$79 biljunsa surude hâ

2024-04-16  Maihapa Ndjavera

Teks-i mātare-aon ge N$79 biljunsa surude hâ

!Nani ǁkhâgu ǀguigu māsa xoaǁnâs surudegu proxrammi ǁaeb nî !gûǀams ai!â !gauhâ hîan ge noxopa 235 505 teksmātare-aona noxopa mâǂoa hâ surudegu ǀkha ǂnôa, tis ge Namibiab Teksǀhaoǀhaos ǂNûiǂgāsa(NamRA) ra mî. 

Nēs ge N$17 biljunsa a kai surudegu di, hāǀaro ra surudeb ai maris N$13 biljuns ǁkhāsib ai mâ tsî N$49 biljunsa ǁkharab marisa ra dīǂuise.

 Nē buruxa maris ge NamRAs di danab, ǁgâu!nāpe teksn dib, Idi Itopeb xa ǂoa ge wekheb di Wunstaxtsēs ai, teksmātare-aon/ǂharugu-aon !gôa!gâs di !nonaǁî !nās di tsēdīs ai ge māhe. 

Nē tsēs ge ‘!Âubasen Teksmātare-aon tsî ǂHarugu-aon nî !Gâi Sîsenǂuiba Namibiaǁîn di ûiǀgaugu ai ūhâsa ǁîn ǁgui-aisa dīǀoaǀoas !nâ-ū’ ti hâ ǂgaiǂams !naka ge ūhe hâ i. Nē !gôa!gâsa khoena mās di ǂâibasens ge, aitsamaba xu hâ māsenxasib teksmaride mās tsî ǁkhā soab ai teksmātare-aon tsî ǂharugu-aona, ǁîn di dītsâdi teksmaride mātares !nâ di !nâ ǂan!gâ tsî koasa māsa. 

“ǁAeb ge kaise a ǂûǂûxa tsî mâ tamase ra !khoe. Sa !âsa dī, î mātare sa !âsa,” tib ge Itopeba gere ǂgan. Nē surudeba mātare tsî hāǀaro ra maride xoaǁnâbahes di proxrammi ge ǀaweǁguiba !oa 31 ǂNūǁnâiseb 2024 dis ai ra ǀam. 

“Tita hoa teksmātare-aon hîa nē !khais xa ra tsâǀkhāhen !aroma ra ǀgongon!gaos ge, nēs a ǀuniga mâiǂui nē proxrammi disa !khaisa. ǂHâbasa a !khais ge, hoan nē a !ân nî ǁaeb !gûǀam tama hîa ǂgaoǀkhās ai dīǀoaǀoasa, sida nēs khao!gâ ǁguisa ǁgaragu ǀguiga !ûǂamaona ǀgūkhās !aroma nî sao amaga,” tib ge mariǁhōn di ministeri, Iipumbu Shiimiba ǁîb mariǂnûiǂuis gowaîs !nâ ge !khâikhom hâ i. 

ǁKhā ǁaxasib tawab ge NamRAs di komisareb, Sam Shivuteba ge mî, ai!â ge hâ i marikurib !nâs ge ǂHanub teksmarin ǂNûiǂgāsa N$86 biljunsa ǀhaoǀhao hâ isa, tsîs nē marisa xu N$10 biljunsa teksmātare-aona ǁîn hō-oadi ase ge mātareǂuihesa. !Hūb di mariǂnûiǂuis !nâs ge NamRAsa 2024/25ǁî marikurib !aroma N$1 biljunsa ge ǂnûiuibahe. 

!Nakaǂnôa mariǁhūn ministers, Maureen Hinda-Mbuendesa ge mî, nē ǂnûiǂuisa maris nî ǁawoǁawosa, surudesa marin nî ǁaeb ai ǀhaoǀhaohe tsî ǂhanub sîsengu ǂâuǀoasase nî dīǂuihesa nî īǁkhā kaisa.


2024-04-16  Maihapa Ndjavera

Share on social media