New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tentde xu ǀgapiǀgauxa skoli ǁga

Tentde xu ǀgapiǀgauxa skoli ǁga

2022-02-22  Aletta Shikololo

Tentde xu ǀgapiǀgauxa skoli ǁga

Skolǀgôan tsî ǁgau!nâ-aon Havana Projek Sekondere Skoli, ǀAeǁgams di Havana ǁanǁguib !nâ ǀasase ge omhe tsî noxopab ǀoasase dītoahe tama xawe a doeǂgâ!heb din ge kaise dâxaǂgaogu xa ǀoa hâ. 

ǁîn ge ǀgaisa ǀgammi, ǂoab tsî tsarab tsî ǀnanu ǁaegu !nâ dâu!khūdi tsîna ge mâ!kharu, !khaib xa ǁkhāti saob ǁaegu !nâ ǀkhomhe tama ge hâ ise.

ǁGau!nâsa aibe ǂgurose tsî ǁnāpa xu sâsasib xa ǀgamǁîse ra saohese. ǂGui !gôagu !nâ ǁnā ǂkhari tent-!nā-omrodi !nâ ra ǂnûsen ge ǁîn di turaxasib tsî ǀguixasib ǁkhāǁkhās tsî ǁkhāǁkhāsens dib di ǁgaris !naka nēna ge !kharu!nâ. 

New Erab ge nē skoli hîa Havanas di ǂnaumâi ǁanǁguib !nâ mâba ge sari hâ i. 

Havana Projek Sekondere Skoli ge ǀnai 2015ǁî kurib ai ge tsoatsoa, skolsoan di ǀorosib ǀAeǁgams !nâ hâba oresa hōbas di !âse. 

Tsoatsoasa xun ge ǀnîkhamikō kuriga aibe CJ Brandt Sekondere Skoli tawa ge !nani hâ, Havana ǂAm Skoli ǁgan ge does kōse. 

ǁÎn ge 2018ǁî kurib !nâ ǂhunuma !hū!âsa hōbasen tsî ǁnāpa ge doe. 

Nē skoli ge ǁnā ǁaeb aib ge 150 ǀgôan ǀkha tsoatsoas khao!gâ nēsi 685 ǀgôan tsî 28 ǁgau!nâ-aona ūhâ.  

Hû kurigu di ǁkhoaxa tama ge hâ i tentdi !nâ skolǂgâs tsî ǁgoaǂuixa ge i kurigu khao!gân ge nē skoli di ǀgôana ǁîn di ǁhawos di ama kaisa go mû!nâ.

 ǂOa ge kurib !nâb ge ǂhanuba skola ge om hîa !nona !âgu di ǁkhāǁkhā!nā-omdi, ǂgamǂgamsenǀhurun !khaigu hîa ǂai!gaiǂāb, basketbolǂgāb, tennisǂgāb, ǂhē-aoǂgāǂgāb, ǁnae-tsî-ǂnā tsî ǀhuru!âǀhuru-ommi, sali, administrasis !âb, ǂkhaniǀkhuwiǁgâub tsî laboratoriumdi tsîna !khōǂgā hâse. 

Skoli ǂganǀgaub ge a N$87 miljun tsî ǀaweǁguiba !oa nē kurib Taraǁkhumuǁkhâb !nâ !gau hâ !âga nî dītoahe. 

“Sida ge ǂhanub tsî ǀkharisi direktorats tsîna gangansa ra mā, ǁîn di mâxōǀkhās ge nē ǁhawosa a ama kai !khais !aroma. Skoli ge ǁaupexa ra toa tsîn ge ǀgôana ǁîn ǀasa ǁkhāǁkhā!nā-omdi !nâ doeǂgâ hâ, hoan noxopa dītoasa tama hâ xawe,”tib ge Mwetiba gere mî. 

ǁÎb ra mîsa !oan ge ǀgôana nēsi sâsa tsî ǂuru ǂnamipeb !nâ ra ǁkhāǁkhāsen tsî ǁnās ǀkha ai!gûs ǁîn ǁkhāǁkhāsens !nâsa !gāsase a mûsa. 

Belinda Garises, ǁîs tsîn nē skoli di skolǀgôa tsî ǀgôana ra ǂnûǁkhaeba !nans !naka ǂnôas ge ge mî, ǀguixasib ǁkhāǁkhāsen ǂgaos dib ǀāxū-ammese ǀgôan ǁaegu hâsa.


2022-02-22  Aletta Shikololo

Share on social media