New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tentdi !nâ ra hâ ǁgau!nâ-aon ge omūhâsa ra ǁkhore

Tentdi !nâ ra hâ ǁgau!nâ-aon ge omūhâsa ra ǁkhore

2022-08-09  Loide Jason

Tentdi !nâ ra hâ ǁgau!nâ-aon ge omūhâsa ra ǁkhore

TSUMKWES - ǁGûn hîa skolǂgâ ra ǀgôana Tsumkwes ǁhûi!nâǂharis !garo!ā skolgu !nâ ūhân ge ra ǂâiǂhansen, ǁgau!nâ-aon hîa !amku hâ!khaina ūhâ tama i tsî tentdi !nâ ra ǁomn nî ǀkhara skoln ǁga doe hîan hâ!khaina a hō ǁkhāna tsîn ôasana ǁgau!nâ-aoo!nâse nî hâsa.

 ǁGûn di ǀgui tsî ǁkhāti a sîsenǀû hâ ǁgau!nâ-aob, Jerry Gtagiob ge ge mî, ǁgau!nâ-aon mâ-oa tamase ra ǁguiǂgāsen tsî mâsib !auga kō tsî ǀgôana ǁgau!nâsa māsa ra aimâisa. //Auru !garo!ā skoli di ǁgau!nâ-aon ge ǀguitimî tsîb ge ǁnā skola 15 kurigu !kharu hâse a ǂnuwihesa xu nētsēs kōse !norasa tsî ǁawosa omna ǁgau!nâ-aon !aroma ūhâ tama hâ. Gtagiob ge nē skola ge ǂguro !nās ase a ǁkhowa-am ǁgau!nâ-aon ti ǀgui tsîb ge ǁîba 2005ǁî kurib !nâ ǂurusib mâsin !aroma sîsenǀûs ǁaeb ai!â ge ǁhû!aohe. 

ǀNî ǁgau!nâ-aob, San ǀhûhâsiba xu ǂoaxa hâb, Culcga Kciesjeb, ge !kharu ge 15 kuriga tentsa oms ase ūhâ tsî ǁnāpa ra ǁom. ǁÎb gere mîsa !oab ge !kharaga !garo!ā skolgu Tsumkwes ǁhûi!nâǂharis digu tawa ǁkhāǁkhātsâ hâ, sī ra ǁgau!nâ-aon nē mâsib xa !aromahe hâse ra sîsenǀû amaga. Nē tentsab ge 2018ǁî kuri ǀkhaeb ase ge !khō!oa tsî noxopa ra sîsenū si, nausas !aub mâsigu tsî ǁgamaben xa ra !aromahese mâsib âsa kaise a ǂkhawusa tsî ǀaon tsî xūn xa supuse ra ǂgâ!nâhes ka hâ xawe. 

Nē ǁgau!nâ-aob gere mîs ge, ǂhanub !nāsase skolǀgôan hîa hosteldi !nâ hân di ǂûs tsî nau ǂhâxūna ra kōǀî, xawe ǁgau!nâ-aon ǀkhāb ǁga ǂnan tamasa. Nau !gomsib hîa ǁgau!nâ-aona ǁnā skolgu tawa sîsensa ra ǁkhoao kai !khais ge, !narixūna ǀkhaisa tsîb ge nē mâsiba ǁgau!nâ-aona ra ǁgari ǁaupexa 20 kilometerga skoli ǁga tsēkorobe ǀnopasa. 

ǀGui !garo!ā skoli ǀguib ge ǁgau!nâ-aon hâ!khaina ūhâ tsîn ge ǁgau!nâ-aona !ēde ra māgu, kurib ǀgaiba-i mâ ǁgau!nâ-ao-i hoa-e !amku !khaib !nâ nî hâsa. ǁGau!nâ-aon ge ǀgôan !aroma ra ǂhansen, xawe i ge ǁîn !norasasib tsî !gâise hâs ǂnamipe ra ǂâiǂhansen khoe-e a ǀkhai, tib ge Festus Soroab, ǁîb tsîn nēpa a ǁgau!nâ-ao tsî ǀhûhâsi ǁgau!nâs !ereamsa tani hâba ge mî. 

Sao ra !garo!ā skolgu ge ǁgau!nâ-aon hâ!khaina ūhâ tama hâ: Ben se kampi, //Xa/obab, Den/UIb, Nhomab tsî Duin Pos hâga. Nē mâsib ǂnamipes gere ǁkhamihe soab ais ge Otjozondjupa ǀkharisi ǁgau!nâs direkters, Josephine Mutendasa ge mî, ǁîs kaise a ǀhawe !khaisa, xawes ge SMSdi ais tsîna !eream tama ge i. 


2022-08-09  Loide Jason

Share on social media