New Era Newspaper

MTC Shares
Icon Collap
...
Home / Ukorokotji momukunda gwaOmusati kuna kuzeruka

Ukorokotji momukunda gwaOmusati kuna kuzeruka

2021-06-24  Nuusita Ashipala

Ukorokotji momukunda gwaOmusati kuna kuzeruka
Top of a Page

Mukunda horowero gwOmusati mosiruwo seyereko yimaliva yomvhura zina kukapwa kwakere nokorokotji wakandukire unene wokulitukagura nokulisandura, kuvaka yimuna ntani kuteza mambo, nguuru gomukunda Erginus Endjala kuna kuyitanta eyi. 

Endjala katente asi ezeruko eli kwaliretesapo morwa marovhu ntani kukoka epangwe. 

‘’ Eyi yina kara yina kuzeruka matuka nokurwana morwa vana korwa epangwe ntani kuruganesa epuko marovhu, [yina kara ngwendi] widi, kuteza mambo negano asi ngano vavake, ntani epiro nye kuruganesa veta zoyikorwesa moomu zawapera ntani kukara nepangwe nayo kuna kuzeruika yimo ana kutanta Endjala.

Apa nye kageve eyi yina kuhoroka momukunda moutano, Endjala kayigeve eyi age kapi ana hafa nokutanta asi mukunda kapi guna wapa kuna kulihamesera unene mepangwe ntani kusana pwahana asi paveta, unene mavango nye gena gakara asi yikorama kwayisilika kuyidipaga. 

Mo 2020, mukunda mokuyipakerera kwakere nomaukorokotji gokusika 3n679 pomavango nagenye govaporosi ndi asi ponosasiyina nadinye momukunda. 

Moyo yihorokwa oyo, outapi kwakere nye noyirapotwa yoyinzi unene, 1 085,Okahao kwakere 801 ano Onandjaba kwakere 346 yirapotwa. 

Pwanayina ngesi, mukunda kuna kara noyirapotwa eyi vatjangako yina siki ko 1 639 kutunda mwa Murongagona dogoro mwa Kudumonkuru, omu yina kara asi Outapi ntani Okahao simpe yiyo yina kara keguru kukwama nye kweyi vatjanagako. 

Nguuru katente asi sivaro soyihorokwa kuna kuyiretesapo unene vantu ava vana kukwata morwa kuruganesa veta ezi zoCovid-19 mepuko. 

Mo 2020, mukunda kwakere nosivaro sokusika ko 614 soyirapotwa yokulininkiliramo parudi vharwa. 

Nguuru katente asi sivaro kuna kara eninkiliromo eyi yina kara asi kwazeruka morwa paapa nye vapete mukunda ogu. 

Nampili ngomu yakere asi noveta domarovhu kwadiwapukkurwire, eninkiliro kwaliretesapo unene mokuruganesa marovhu mepuko ntani yimwe yepuko yemeparu, kutezesapo nokwara, vanekoro kuligaunuka ntani maharo gomanzi kwatekapo. 

Nampili ngomu nye asi eninkiliromo kwazeruka, posiruwo sokupata sirongo ndi mukunda, omu yakere asi vantu kwavasilika kugendagura unene. 

Kurandesa marovhu kapi vagapulisilire, morwa mukaro nye ogo, yokurwanangana kwakere yina sesupa unenene. 

– nashipala@nepc.com.na


2021-06-24  Nuusita Ashipala

Share on social media
Bottom of a page