New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Unams ge ǀkharisi senterde go ǂganam

Unams ge ǀkharisi senterde go ǂganam

2021-01-26  Albertina Nakale

Unams ge ǀkharisi senterde go ǂganam

Garu-a ǂâi!nâǁguisa ǀkharaǀkharadi sîsenǂuib tsî ǂharuguba !gû!gûsa ǁkhawa ǀasaǀasas !âb ases ge Universitaits Namibiab (Unam) disa mîǁguiba ge ū, hoaraga ǀkharisi senterdi âsas nî ǂganamsa. 

Unams ge !kharu ge kurigu !nâ 10 ǀkharisi senterde !hūb a ǂhabase ǀkharigu ǁgoese ge ūhâ i, ǂgaiǀons ai: Tsumeb, Khorixas, Tsoaxubams, Otjiwarongos, ǂNūǂgoaes, ǂKhoandabes, Oshakatis, Rundus, Katima Mulilos tsî Eenhanas hâde. Nē senterdi  ǀkharigu !nâ ge ǁgoe idi !nâ-ūs ge Unamsa !augaba xu ra ǁkhāǁ­khāsen studentn !kharaga ǂhâsiga gowaǀî tsî 

ǁkhāǁ­khāsens ǂnamipe hâ !oabade gere mā. Unams di mîgowaba-aob John Haufikub ge ra mî, nē ǂganamhes senterdi dis a dīxūxasa, Unams ǀasa sîsenǀgaub ǀaweǁguib internetsa ra ǂgaoǀkhā ǁkhāǁkhāsens dīgaub ai ǂâisa ǂnûi tsî ǁîs ǂnamipe hâ a proxramgu tsî administrasisa unusa. 
Haufikub ge senterdi go ǂganamhe xawe di hoa !kharaga ǁkhā­ǁkhāsens !oabadi hîa nē senterdi tawa !oa!ū goro hōhede nēsi Unams !kharaga ǀgaugu aisa xu ais ǁga hâ tama dīǀgaugu !nâ-ū a hōhe ǁkhāsa. !Oabadi ge ǀasa semesters xoaǂgāsendi, ǀasa studentna ǂansa ǀgapi ǁgau!nâ!khaib xa mās, ǁkhāǁkhāsens huisenxūna ūǁnâs, ǂkhaniǀkhuwiǁgâub !oabadi, ǁguiǂamde māǂgās, !âide xoas tsî hoa!nâ-aixa dî!gâdi tsîna. 

Nē kuriba xu di ge senterdi tawa goro hōhe !oabade internet !gaeǁaresa sîsenūs !nâ-ū nî hōhe tsîn ge studentna ǁ­în portali !nâ-ū ǂansa nē !oabadi ǂnamipe a hōbasen ǁkhā. 

Studentn ge ra ǀawemāhe in hāǀaro ra huiban ǁkhāǁkhāsenn ra ǁaeb ai nî ǂhâbas karao, o ǁîn ǀgūse mā Unam kampesa ǁkhami tamas ka i o kaise i nî ǁgariǁgarisas karao, mûhe ǁkha i as ǁaeba ǂgan tsî ǀgui kampes ǀkhas tawa sī. 
Eenhanas studentnn ge Jose Eduardo dos Santos kampes xa nî huihe, ǁîs kai kampes ase Ongwedivas !nâ ǁgoesa. ǂKhoandabes, Khorixas, Otjiwarongos tsî Tsumeb studentn ge dana kampes ǀAeǁgams !nâ ǁgoes tawa nî huihe. Opuwos di studentn ge Oshakati kampes tawa nî huihe. 

Haufikub ge ge mî, Tsoaxubams studentn Henties Bays !nâ mâ Sam Nujoma kampes tawa nēsisa xu nî huihesa.


2021-01-26  Albertina Nakale

Share on social media