New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vakansela kava hundilire vaweki matere valitjangese

Vakansela kava hundilire vaweki matere valitjangese

2023-01-12  Victoria Kaapanda

Vakansela kava hundilire vaweki matere valitjangese

Vakansela wokomuzogo gosirongo kuna kuhbundira vaweki womaterekita asi vahepa kulitjangesa konomberewa dovakansela monomukunda omu vana kuyimona asi vavatere vanafarama ava vana kara asi kapi navavhura kugwana mbatero kepangero. 

Ministeli zonondima kwagavako matere gokusika ko 145 omu epangero naligavako nsonso kovanafarama, nkenye sintokorwa somukunda horowero kuna gwana etere limwe ndi gavali ngoso. Muhuyungilipo minisgteli zonondima Jona Musheko katente asi epabngero nkenye nomvhura kuzumbanesa morwa matere gopaumwene nkenye apa yiwo ava rugana yirugana yangoso, omu yakara asi epangero kufuta ukahe ano mwenya epya nage tafutu ukahe. 

Mokukwama vakansela, vaweki womatere gomaumwene ngesi vahageka kulitjangesa, asi morwa ministeli kapi azifutu usimbu yimaliwa yawo. 

vakansela simpe nawo kavamwene asi matere gepangero masesu unene, morwa ngesi kuna kara asi limwe ndi gavali momukunda gosintokorwa. Ava nye vana kugwanenamo mauwa kufuta tupu kepangero yimaliwa yokusika ko N$250 mezunda limwe. Kansela gwaOkongo Daniel IIlende katente asi udigu kwakere simaliwa, eyi yakere asi kapi ngava yifutu nosiruwo, ano ngesi udigu ou tuna ugusapo.

 Vaweki matere kwahere kuvafuta poopo vana kurugana, eyi yavaninkisa vahageke kupurwira ndi asi kulitjangesa. Ose ngesi kuna kuvahundira vawize vayalitjangese morwa etere lyepangero limwe kapi nalivhura kukwasa Yuma. Age simpe katente asi vanya matere kuna kupura yimaliwa yoyinzi unene mokupurwirwa
munandima. 

Aram Martin,kansela gwaOshakati zoutokero katente asi ngesi vaweki matere vana hulilire unene mokulitjangesa. Udigu kwakere asi yimaliwa eyi ngava pilire kuvafuta, ano ngesi yimaliwa moyili nye momukunda gwetu, makura venye matere vahepa nye kulitjangesa vahoreko sivaro sovanandima vana hara kuvalimina. Kansela gwaUvudhiya Timoteus Shivute asi vaweki matere gopaumwene kuna vahepa momukunda gwendi, nsene asi valitjangesa kelikwamo lyangesi, morwa yimaliwa kapi yina kara hena udigu ngwendi mwanare asi kutundilira koVenduka hawe ngesi yimaliwa moyili momukunda. 

Owo nye vana kusivana asi kapi vazuva elikwamo lyangesi, ose kwayizigire nayinye eyi moradio kutunda mvhura zina puko; makura navenye kapi tavagwana sirugana sangesi, morwa matere gepangero kapi nagavhura kupurwira nkenye
embo. 

Shivute katumbwidilire asi age nagwanekere novanamberewa yipo vatere asi mvhura ozo yinke navavhura kuruganako. Age katente asi sirugana nkenye vahepa kusigavera momukunda kuhetakana, yipo asi nomukunda nadinye digwaneko uwa ou una kara asi epangero nalyo talikuvatereko mokufuta. 

Vanafarama wokomuzogo gosirongo kuna kuhundira epangero ndi asi ministeli zivhukise matere aga morwa kuna kuvatera unene vana ndima vetu unene kokugafutira. Kambonde Matheus gomomukunda Ombathi, momukundahorowero Okongo, moOmusati, katente asi evango lyawo kuna gwana mvhura zongwa, nye aw okapi vana weke Yuma eyi navapurwisa mapya
gawo. 

Eyi nye ngavaruganesa nare yokupurwisa yindongi ndi nohove hawe kapi yina kurugana morwa ruteni rwakereko mo 2019, kwadipaga yimuna yawo. Age simpe katente asi tayikadigopo unene morwa vanona ava avapurura ngesi tavakatengauka konosure  kupurura takudigopa mvhura ezi. 

‘’Ose kuna kuyitambura asi epangero kuvatera vana ndima unene mokupurwira ntani kuligaununa nsonso zokufuta koyirugana yangoso. Nye kapi yina kara asi yina gwanene. Aga nye matere gopaumwene awo kuna kupura N$650 movili zimwe.

Joseph Immanuel gomomukunda Alusaati kahundilire asi kansela gahepa kupura epangero matere gawize. Morwa limwe tupu nsene linateka makura mukunda nagunye moudigu nagukara. 

Saima Nelumbu, gomomukunda Ekamba, katente asi vantgu womomukunda kavakere tavapapara unene morwa kapi kamukere momukunda etere nampili limwe, aga kagakeremo googo gana kupura N$600 ndi N$650. 

‘’Ose ngesi kapi tuna diva asi kurugana ngapi.’’Twahuguvara epangero kuna kuzuvha omu tuna kulira navatuvatera komeho mvhura zikahage. Vakansela navenye wonomukunda ngwendi Ohangwena, Omusati, Oshana ntani Oshikoto kwatantera vana ndima kupitira moRadio-Oshiwambo omu vana kusivana asi matere kapi gana gwanene, yipo nye asi awo kuna kuhundira vantu vaweka matere gopaumwene vaze konomberwa dovakansela vakalitjangese.  

– vkaapanda@nepc.com.na


2023-01-12  Victoria Kaapanda

Share on social media