New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vakansela vaBerseba kuna kuwapukurura ukaanguki wovatungimo

Vakansela vaBerseba kuna kuwapukurura ukaanguki wovatungimo

2022-11-24  Steven Klukowski

Vakansela vaBerseba kuna kuwapukurura ukaanguki wovatungimo

Berseba –sintokorwa somudigonoko gwaBerseba kansela Jeremias Goeieman kageve  ruguwo rwendi asi sipangero gona sakara momukunda kuvatera vantu wokusika ko 3000 omu vakara asi vahakuli ava vatere vantu owo kuna kara tupu vavali. Age kahuyungire nonkango edi posiruwo kasikere asi sokugava nomahina dokuheserera domosipangero sikondovike sina puko. 

"Ame kuna kuhundira nompitisili dosipangero mouministeli woukanguki vatare ko koudigu wangesi yipo varetesepo marunduruko tugava sirugana moomu sawapera kovantu vetu," yimo ngoso ana kutanta. Goeieman simpe kahundilire ministeli asi simpe vatulisepo alikwamo lina lyokukadingura vantu monomukunda moomu lyakereko nare. 

" Vantu vetu wopo pepi ngesi vahepa kugenda sinano sosire yipo vana sike kevango oku navayagwana uhaku, unene awo kuya gwana mbatero kosipangero saBerseba, eyi yina kupira kuliza nelikwamo lyoministeli kuhamena uhaku, omu navatekura vantu nomunavakara nelikwamo lyokupwaga ponze zosipangero vakahakure vantu komavango gawo, morwa vantu vetu kuna kara noruhepo kapi tavagwana usimbu ugenmdero vakasike kevango olyo. Ntani age simpe kagwedereko asi mukaro govarugani vamwe kosipangero kapi guna wapa. "Uhaku ezigido, kapisi asi kwayilirongera tupu. Nye kuna kumoneka asi sinzi sava vahakuli vana kumana ngesi kuna kudivara mugano gwawo, eyi yina kara asi udigu unene, yimo ngoso ana kutanta kansela gomukunda. 

Ano age yipo nye kahundilire vahakuli asi vatengure varuganese mugano gwawo gezigido nomuvagutumbwilire omu nava kagava sirugana esi kovantu. Posiruwo oso kavageve nye nomahina ntano dokuvatera omiu muveli navhura kuhesera, ado kadi kere domulyo goyimaliwa yokusika ko N$1000 000, makura nage yipo katentye asi hawe nomahina edi mulyo morwa tadi yapopere nomwenyo dovantu. Ose twalirongerapo posiruwo esi zawizire korona morwa vantu wovanzi kwatusiga morwa kapi twakere nonomahina dangesi, makura vanekoro vetu ntani novamusinda kwatusiga kouvera ou. Makura vatungimo vana hafa kombunga ezi Gratomi Graphite omu vawizamo vagave nomahina dangesi. 

Mwahepa kukunga yiruganeso yangesi, muyitakamesa nawa  yimo ana kutanta. Mpitisili gomampo, /Ha /Haua hompa gona Stephanus Goliath kapandwire momunene kweyi kavagwene. Age kahundi;lire nye nokampani dimwe dakara mo//Kharas asi vahepa kugusako sihonena esi vana rugana wokampani zaGratomics vagaveko Yuma kovatungimo yipo vatungimo vakare neparu lyewa unene. 

Ame ntani mukadange kwanyanda unene kouvera ou woCovid-19 siruwo pita, nye twakere nerongo twaparuka. Makura yipo nye nina kara nehuguvaro asi nomahina edi kupopera unene eparu lyomuntu. Gratomics Graphites muhuyungilipo gwawo, Modestus Ashipala, katente asi uhwi wangesi kuna kumoneka asi epunguro lyenene mokupopera nomwenyo twaha yimona tupu asi kuna gava.

Ose kuna kupandura unene vahakuli vakere asi kwatuliremo eparu lyawo nalinye yipo vatu popere kokambumburu aka Corona. Mukurupe gumwe Edith Motinga nage kapandwire momunene elikwamo lyangesi mokuvatera vantu, kweyi nawo vana kambekeko kuwoko. Ose kwazumbanesa vantu ndi ekoro lyetu wovanzi morwa Covid -19 morwa kapi twakere nonomahina dangesi. Ano ngesi kuna kututantera nye nsene kweli ogu ana hara ndi ana pumbwa nkenye uhaku ngesi tuna ugwana nye yimo ngoso ana kutanta. 


2022-11-24  Steven Klukowski

Share on social media