New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vamitili kavavahundilire vaze vakavahakure

Vamitili kavavahundilire vaze vakavahakure

2021-10-07  John Muyamba

Vamitili kavavahundilire vaze vakavahakure

RUNDU -Mukurona gendesi erongo ntani mbunga zovarongi zaNantu moKavango zoupumezuva kavahundilire varongi ava vana kara asi simpe kapi vagwana vendwa zoCovid-19 vaze ngesi vakavawende.

Moutano, ruha rwerongo ntani Nantu kavahundilire varugani navenye verongo asi vahepa kuza vakagwane nowenda dawo oku vana kuvandindira komberewa zonene zomukunda zerongo moRundu oku zina kuva ndindira mbunga zokugava uhaku. 

‘’Kapi yina kutanta asi nepu ono gwana vendwa makura ove ngoso nokugwanasi uvera woCovid-19 azo kukuvatera opire kugwana uvera owo ndi asi overe unene. Ame nare vawendange zokuhova ngesi kunha kundindira zauvali nsene asi vendwa ezi zaAstraZeneca zina yasiki mosirongo,’’ yimo ana kutanta mugendesi gerongo momukunda Kavango zoupumezuva Fanuel Kapapero. 

Tuzeni komavango aga vana kuhakwira mounzi wetu tulipopere nyamwetu ntani varongwa vetu,’’ Kapapero yimo ana kutanta asi ozo nsapi zouvera ou woCovid-19, nokugwedako asi vantu vahamupiyaganeka ava vana kugava nombudi doyimpempa. 

‘’ Ame kuna tanterenge asi neyina ngesi, kuna kara novamitili muyu vatusiga ndi asi vadogoroka momukunda gwetu yina kara asi mbudi zondoina. Ose tuna hara kukeverera mukisi ogu goCovid 19, asi vantu twahadogoroka ngoso, yipo nye yina karere mulyo asi twahepa kuza vakatuwendwe. 

Nakanderere, vamitili, mwahepa kuza komavango aga vana kuwendera yina kara asi yiyo yoyiwa kurugana,’’ yimo ngoso ana kuyididilika. 

Kapapero simpe katente asi tumbungagona navatutuma konosure omu navakavendwa varongwa ava vana kara asi nomvhura dawo dapitakana 18 ntani dikanduke ntani varongwa ava vana hara asi vavawende. 

Mukurona mosirugana soukanguki momukunda Peter Haita katente moutano asi, Kavango zoupumezuva kuna kara novaveli woCovid-19 wokusika ko 34 omu vana kara asi ntambali kuna kuvera unene. 

‘’ Pwanayina ngesi vantu vadogoroka morwa koCovid-19 momukunda kuna kara 136 ano ava 60 kwadogorokera momambo. 

Ose ngesi kuna kara nosivaro sokusika ko 88 vana kara asi kuna kara kevango lyokulikarera pwavene momambo gawo ano ava 13 kuna kupwaga mosipangero kevango olyo vakara, yimo ana kutanta Haita. 

‘’ Ose kuna kuhundira vamitili nonkarapamwe nazinye vaze vakavawende morwa mutji ogu muwaawa ago hena kupopera asi wahavera unene, kukukondera mosipangero ndi kudogoroka. 

Nomutji dangesi podili moyipangero yetu nayinye, nokwankenye oku ava hakwire ntani yipangero yoyinene momukunda gwetu.


2021-10-07  John Muyamba

Share on social media