New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vanona womoHakahana Foundation kuna kuliza nezigido lyovadinkantu

Vanona womoHakahana Foundation kuna kuliza nezigido lyovadinkantu

2024-02-08  Correspondent

Vanona womoHakahana Foundation kuna kuliza nezigido lyovadinkantu

Kuna kara mulyo unene mokudimburura asi Hakahana vanona kwakara noFpoundation negano asi vatulisepo elikwamo lyewa lina kuvatera vanona meparu lyawo ava vakara asi momudingonoko vafaturura asi gokutunga moHakahana. 

Kala Karaere Kazauana, mutoti goFoundation katente asi kuna kuza monaruwa morwa nage gumwe ogu gakere meparu lyangesi. Age katente asi kuparuka mevango lina kara asi lyoruhepo, kapi yamukondera asi gahasikisamo nzodi zendi omu gayakara muhakuli ntani kutotapo mbunga zamwene zakara asi kapisi zokuretamo yiwizamo. Mosiruwo nye sokulindungika, age kuhundira vanona asi vahaligava, morwa gadiva asi ngapi omu vana kulizuvha. ‘’ Udigu ou nina kumona kuna kara asi vanona ava kwatunda komapata gokulisiga siga omu vana kara asi kapi vava pako makorangedo nkenye kuna kumoneka asi kukoka epangwe, vanona gona vatunda mosure, ntani kurugana ulingilingi’’ yimo ana kutanta Kazauana.

Age simpe katente asi monompito dangesi age yipo nye gatameka kugwanekera kumwe novanona. ‘’ Age simpe kuna kuyimona asi uwa unene nampili ngomu vana kugwanekera nomaudigu, ose twahepa kutwikira kuvatera vanona gona ava kweyi vana pumbwa unene. Konyima nye zokutjangesa peveta Foundation ezi, mokwedi kwaMurongankuru mvhura zina puko, Kazauana kuna kugazara asi vahepa kudikako evango lyovadinkantu omu vanona navavadeura, kuvapa nondja ntani kuvapa magano omu navakura. 

Age katente asi vanona ava vahepa kuvaronga kuhonza ntani kukuna yimeno.evango eli kuvhura ngali kare hena asi lyokutarera vanona pokupwaga kosure omu navalironga ntani kudauka. Nampili ngomu nye katameka gelike, Kazauana kugwana mbatero kwavamwe vakara asi vana ngereka. Simwe esi nye varetesapo vahameni, Vimanuka Kapetja, kwakuliza naKazauana mokuhundira nkenye ogu gakara nomutjima gokugavaagaveko nkenye eyi ana weke kelikwamo lyangesi. ‘’ Ame nkenye apa kuvatera elikwamo lyangesi, ame nahepa kuyitanta asi elikwamo eli lyareta malitjindjo meparu lyovanona, morwa nawo nkenye apa nawo kulihameseramo unene kweyi yina kuhoroka ndi vana kuvatantera.  Mokugwedako, ose mbunga ezi zakara asi kapi zaweka yiwizamo yongandi, ose egano lyetu kapi kugwana yimaliwa nye kugavako kuwoko kovanona gona ava vakara moHakahana. Mokuvalikida nzira ntani eharo, nokuvakorangeda asi vahepa kutunda moudigu weparu lyangesi, yipo komeho oko ngavakakare vantu womutaro meparu lyawo. Eyi yina kara ngesi varugana nawa kuna kara elikwanmo eli vatutrapo lyokupwaga, omu vakagavera nondja, mudwaro ntani nayimwe yokuruganesa. Nampili ngomu nyeo oyo, Kazauana age kuna kumugusa mukumo mokumona vanona vamwe simpe kuna kutengura keparu lyoolyo vakere nalyo nare. Nampili ngoso hawe koveli vamwe vana kara asi vanatjindji eparu lyawo awo kuna kuza komeho omu vana kuvatekura. Charlotte Richter(18) ogu gakara asi nage gumwe gelikwamo lyangesi, kutunda tupu age nomvhura 9 kageve omu gapitamo. 

‘’ Ame kuna kuparuka nawa omu vana kututekura, ntani nayinye eyi avatupe. Ame kuna kuhundira nkenye munona ogu ana hara kuyalipakerera, hawe ngano nayivagusa kurugana yinionke yoyidona, yimo ngoso ana kutanta. Mbunga ezi kuvhura kuzigwana kupitira moInstagram epenuno @hakahana-kids-foundation. 

– julina990@gmail.com


2024-02-08  Correspondent

Share on social media