New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Varugani woSitata kuna hara nomiliyuna konyima HR kazirugene epuko

Varugani woSitata kuna hara nomiliyuna konyima HR kazirugene epuko

2023-01-26  Loide Jason

Varugani woSitata kuna hara nomiliyuna konyima HR kazirugene epuko

Nompitisili donompe dositata saVenduka vahepa pangenderera kutara vana kutumbura asi ngendeseso zondona pomberewa eyi yakara asi kwahoroka konyara nonyuku dongandi dina pitipo. Mbunga vana kutumbura asi PSUN (Pupblic Service Union of Namibia ngesi kuna kara asi mbunga zovarugani kuna kupa ndango dogoro kehagero lyokwedi kwaMurongagona vafute varugani wokusika ko 18 yimaliwa yawo yokusika ko N$10 zonomiliyuna. Sivaro sokusika opo yiso nye vana kundindira varugani vavafute monomvhura edi murongo varugana awo kwavafuta nzambi zonunu kulisiga neyi vavapere kukwama nombapira dawo doyirugana. 

Moune una puko, mbunga politika za NUDO, kansela gwawo Joseph Uapingene kavamuhorowere mukurona gositata saVenduka. Uapingene gelike mukandindate kahupirepo ana kukondjere evango eli lyoukurona wositata saVenduka, omu kava muhoriowere omu vakwawo sinzi sawo kavavatumbwire kumwe kavatundirepo ,mokurumbasana. Uapingene katente asi vakansela vahepa kudiva asi kuna vatamba sirugana, mokugava sirugana kovatungimo, asi vahepa kuhageka nkenye apa upolitika welike, eyi yina kara asi kwakara simwe sakere vanakurugana vakansela monomvhura mbali dina kukapita. ‘’ Ose kuna hepa kulikwatesa kumwe yipo tuze kohemo. Yimo ngoso ana kutanta. Vakansela vatatu tupu kavahorowere vakare mokomitiye zegendeso. Awo kuna kara vakansela vaSWAPO, Sam Nujoma, Austin Kwenani ntani Queen Kamati. Ano ava vatatu ntani nye ngava vagwedako. Ezuva nye olyo vakere asi lyomahoroworo, PSUN hamutjangantoni gwazo, Mathias Haakira, mepongo lyendi mokugava nombudi, katente asi mbunga zendi kuna kuruganako Yuma nsene asi kapi navafuta varugani ava moomu valizuvhire pokutameka yirugana, awo kwatuliremo runyegenyo rwawo kutunda tupu mo 2012. Age katente asi mo 2012, wokudimisa mundiro ava vakutire vavatere koyihorokwa yomunkama, awo kwaturamo mahundiro gawo ko platoon C3 band, ntani ko C2 band). Awo kwasikisiremo kweyi vapulire makura tavape sirugana oso. Makura awo kwavafutire silinga zonunu zahana asi yizo valizuvhire, yimo ana kutanta Haakira. Konyima tupu apa nye yirugana eyi vayitarwirwire mo 2014, yipo nye vayimwene asi awo kuvafuta epuko, eyi yayatwarederere asi ngavavafutu silinga zokupira kusika omu valizuvhire nye dogoro ngesi kapi vayiwapukurura. Kwakara asi vakurona woyirugana vamwe kuvafuta konhi zava ava tarere morwa nombudi dahanadivilisa. Ava nye yaguma nare vatameka kurwanesa mukaro gwangesi asi vavafute silinga zawo kutunda mo 2012. Monomvhura nye murongo edi dina piti awo ngava vatumu tunda mberewa zende mberewa nye kwato yatompokapo. Varugani kwavatantera asi vahepa kukwana veta zakarapo mokugava udigu womurugani nye mokutara veta ozo vana kutumbura, hawe mwato yakaramo kuhamena udigu wovantu ava, mukondi gwaPSUN yimo ngoso ana kutanta. 

Mbunga ezi kwatamekerere kulihameseramo mvhura zina pu, nawo kwavatantere asi vahepa kukwama veta zakarapo, makura yipo nye vayamoneka nawa nawa asi awo kapi vana kupurakena yombunga ozo. Ose kuna kuhundira ngesi asi sitata sahepa kufuta varugani ava, yimaliwa yawo eyi yahupako, morwa aw okapi vazumbanesa tupu nzambi zawo nye ngano asi kwavatulire momuwa hawe ngano udigu wangesi kwato. Mokugwanako nkumbu, muhuyungilipo sitata saVenduka, Harold Akwenye, kayinkondopekere asi age ana divako Yuma koudigu wangesi nokutanta asi nagwanekere nowo vahamenako koruha oro, yipo vatare asi yinke yokurugana. Morwa awo nare kwakara novarugani wovanzi wokusika ko 2 535 ava vakara asi nzambi zawo kuzipakerera kuna kusika ko N$1.5 yonobliyuna momvhura. N$200 nomiliyuna kuna kara asi kwayigusa kombanga omu yina kara asi kuna kureta udigu kegendeso nalinye lyositata. ljason@nepc.com.na


2023-01-26  Loide Jason

Share on social media