New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Yihorokwa youmbondo kuna lifukisa

Yihorokwa youmbondo kuna lifukisa

2022-07-21  Victoria Kaapanda

Yihorokwa youmbondo kuna lifukisa

Mukunda horoworo gwaOmusati kuna kara noudigu morwa yiruganeso kovanadorongo mukunda nagunye. Eyi kayigeve nguuru gomukunda Omusati Erginius Endjala apa kageve sihuyungwa sendi somukunda gwendi nga nguuru momukunda moutatu. 

Ngesi kuna kara novanadorongo wokusika ko 480 vana kundindira vavapangure, ava vana kara ngesi mendindiro vakavapangure, vanzi unene kuna kumoneka asi evango kugusa tupu vantu wokusika ko 309, sivaro kuna lisigi tupu novantu wokiusika ko 171.

 Maumbondo ngesi ganavuka momukunda, yiyo nye yina karere asi vanadorongo vetu vanzi unene,’’ yimo ana kufaturura ngoso Endjala. 

Age simpe katente asi mukunda, ogu gwakara asi kugwanekera nomurudi kumwe Angola, kuna kara asi yihorokwa kwasika ko 4079 eyi varapota dogoro ngesi, kuyihetakanesa noyihorokwa yokusika ko 4 686 yahorokere mo 2021, morwa yihorokwa nayinye eyi kuhorokera komurudi komavango ngwendi Okapalelona ntani Omahenene. Mosihuyungwa sendi, nguuru katente asi vahepa kuturako makeverero gomanene omu navakwata vakorokotji ava, omu yina kara asi kureta yininke eyi yakara asi nare yapwa mulyo, yininke yokutunda koAngola yiwize moNamibia, yina kara ngwendi marovhu, maholi ntani nomutji.

‘’ Ose kuna kuhbundira ava vakara asi yiwo wosinka sonomurudi, vaturepo unene makeverero gana kwata moyitji yipo asi vahamate ava vana kara asi kuna kureta yininke mosirongo pwahana ngendeseso zongwa. Yimo ana kutanda Endjala. 

Kuvaka yimuna, kuteza mambo, kukwatera kononkondo, kulidipaga muntu mwene kuna kara nye yininke eyi vana kurugana vantu momukunda mvhura ezi,kuhetakanesa kumwe no 85 eyi yahorokere mvhura pita, nomalisigo gokusika ko 16%. 

Mosiruwo tupu sooso, 70 simpagwa sovantu wokulidipaga vene kwayirapota, ano 41 vantu ava vakara asi kwafa komema momukunda googo. Mowo vantu owo kuna kugwana nye yitundwamo asi kwafa komema kokupupa gatunde koCalueque gaze moOshakati mokanal.

-vkaapanda@npc.com.na


2022-07-21  Victoria Kaapanda

Share on social media