New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Zambezib tarekhoedi ge ǂkhôadī ra !hao!nāsi ǁnaetigu xa ra ǂâiǂhansen

Zambezib tarekhoedi ge ǂkhôadī ra !hao!nāsi ǁnaetigu xa ra ǂâiǂhansen

2022-09-27  Staff Reporter

Zambezib tarekhoedi ge ǂkhôadī ra !hao!nāsi ǁnaetigu xa ra ǂâiǂhansen

Kinney Ndopu

 

KATIMA MULILOS – Zambeziba Tarekhoedi ǂHanugu !aroma ti hâ Proxrammi (ZWR), hîa Zambezib Tarekhoedi ǂGaeǂguis Senters xa !khōdanahe hâb !naka di ge ǂgaeǀhaosa Chenais’ African ǂû!khaib tawa Katimas !nâ mâb tawa ge ūhâ i. ǂGaeǀhaos di ǂâibasens ge, ǁgamǁarede ǀhûarebese ūhâsa mâtin ǀhûhâsigu ǂgaeǂgui-aon tsî !kharaga !âǀhuru-aona nî !âsa in ǀhûǁarebese ǂgaekhâisa ǀaweǁguib dā!harodi diba ǂgaekhâi hîa ai!âb ǁga nî sîsen tsî khoesi ǂhanugu, ǂurusib tsî !gâise hâs ǀgôadi tsî tarekhedi disa Zambezi ǀkharib !nâ nî ǁkhaubase. Tarekhoedi hîa ZWR !nâ ǁanis !aroma ge Bukalos, Ngomas, Chois, Sangwalis, Sibindas, Luhononos tsî Samudonos hâde xu ǂgaikhâihedi ge ǁîdi !gomma tsâs tsî hîǀhuruhes ǁnān hîa ǂgaeǂguis !harodi !nâ ǂnôana xus mâsiga gere ǀgoragu. 

“Dana ǁgūbas nē ǀhaos dis ge, ǀgauga ǂoaxa-ūsa mâtib huiba a ǂgâxa ǁkhāsa, ǁnā ǁgauo!nâ !hao!nāsi ǁnaetin hîa ǀgôadi tsî ǁgûde !kharaga !gâi tama mâsigu ǂkhawadīb digu !nâ-ūs tsî HIV-AIDS !nâ-ū ra !kharu kaina ǁkhaubasa tsî nēs !nâ-ū ǁîdi khoesi ǂhanuga ama kaiba disa. 

Zambezi ǀkharib ge ǁîb Namibiab hoa ǀkharigu ǁaegu ǀgapi !gôab di HIV ǁōsa ūhâse a ǂansaba, ǁnā-amagase gen ē proxrammi ǀkha ge tsoatsoa tsî hoa tarekhoesib !kharaga !garo!ādi tsî ǂnamipeb dide !khōǂgā hâ, îs ǁîdi tsûba ǂhaitsise ǂanhe tsî ǀam-e hō ǁkhā,” tis ge Liz Franks, aimâba-aos ZWR disa ge mî. !Gaesendi nē ǀhaosa xu !nāsase gere ǂoaxa di ge sao ra n ai ge hâ i: Ministeris Surigu ǀGuitikōsib, ǀGâsiba !Khamǂuis tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis, Ministeris !Hū!nāsi ǁHōn, !Hūba xu ǂoas tsî ǂGâxas, !Norasasib tsî ǁAwosasib dis, ǀawa!namn !âb tsîna !khōǂgā hâse. 

Nē berodi ra !aroma !khais ge ai!gû ra suri!gôaǁnâs, kurin !nakahâ ǀgôa!gamegu, ǂhanugu !gamegu tsî ǀgôan !gâi tamase ra hâ-ūhesa ra !aromasa. 

“ǀGaiose tsâ-i ge kaise ǁkhoaxa tama hō!â-ai-e. Hanats ga ǁhûi kaihe hâ, o-i ga tari-ta-i hoa-e !nāsa ǁkhāsiba ūhâ, ǀgaiba ǀhanahes xa. 

Kaise a !hau!hausa !khais ge ǁnān hîa ǂgaeǂguis !nâ mân, mûn ra tsûxūna mû tamase ra !kharu kaisa, nau-i di ǂhanugu ra khôahe hîa,” tis ge Peggy Tutalifesa ge mî. 

Munukayumbwa Mwiyas, nē proxramma Zambezib Senters tawa ra mûǂams ge mîsa !oa di ge tarekhoede ra ǁāǁāhe tsî ra ǀgaiǀgaihe ǂhâbasa ǂansa māhes !nâ-ū, î gu ǂhanugu hîa ǀgôadi tsî ǁgûdi ǂurusib tsî sâsase ûis diga ǁkhaubahe Zambezi ǀkharib !nâ. 


2022-09-27  Staff Reporter

Share on social media