Mpepo zondona kaziretere udigu momukunda gwaZambezi

Home National Mpepo zondona kaziretere udigu momukunda gwaZambezi

Windhoek – Mpepo zonene ezi kazigumine mukunda gwaKongola gwakara momukunda horowero gwaZambezi kazisigire varongwa poruzera morwa tende ezi zakara asi yizo vatura zikare nkondwa rongero zawo kazizizonagwirepo mpepo  nomvhura zonene. Nampili ngomu asi mvhura zonene kavazitambwire nomawoko gavali, unene vana farama, momukunda gwina morwa awo nare vahura kumona mvhura kutunda tupu mvhura ezi zina puko, mvhura nompepo zonene kazizonagwire mambo motumukunda gona tukulisigasiga momukunda horowero ogu. Momapurangero kumwe nosyaitunga zaNew Era nkera, kanseka gomukunda gwina munekuto David Muluti kayinkondopekere eyi asi mvhura zonene ntani mpepo kuna reta udigu ndi asi mapiyagano unene kuna zonagura matungo ntani kuna dukura yitji yimwe yitunde memvhu. 

Age katente asi kazikereko mpepo zonene mezuva lyomapeu, koyiha yonovili 16h00 eyi kayitwaredere mambo gokusika kwane gazonauke. Yihokwahokwa yomambo ogo hawe kavayipepwireko. Sitora sakara moKongola, naso kasikere vana sizonagura. Tende zimwe zakara asi nkondwa rongero posure zaKongolo zelipakerero nazo kazizonaukire unene, yimo ana kutanta Muluti. Age kagwedereko asi varongwa ngesi kuna kuvarongera medi lyositji morwa tende zawo vana sizungururapo.

Age yipo nye katente asi ngesi nagwanekera kumwe nomberewa zonene zerongo zomukunda yipo asi vagaveko tende zimwe ezi navavhura kuruganene varongwa ava. Nye age katente asi erogo unene kwato gumwe ndi muntu ogu ana remana mosihorokwa sangesi. Mokukwama mwedi vanadima awo kuna hafa morwa vana gwana murokwa gomuwa. Nokugwedako asi vanadima kutunda tupu mosikondovike, awo nare vana tameke kupurura. Nokutanta asi nampili ngomu asi mvhura kuna hulilire, hawe nongombe ndi yimuna kuna kara nomarutu gomawa, morwa mokwedi kwaNovember 2018, awo kwagwene murokwa gomuwa. Kakukere rukukutu rorunene hawe ngesi vanandima vana hafa. Ame kuna kuhundira vanandima asi vahepa kupurura vakune mahangu gomanzi yilisige kukukuna epungu lyenzi. 

Ngesi mvhura zina hulilire zepungu ntudi vahepa kukuna mahangu. Ose narunye kukuna epungu mwaNovember. Yipo nye asi ngesi vahepa kukuna mahangu kapisi epungu yimo ngoso ana kugava mukumo. Ava wokupumba mvhura kuna kutanta asi mvhura zanamuvho taziroko momuknda gwaZambezi kutunda mwa February, March dogoro mwaApril. Nguuru gomuknda Zambezi, Lawrence Sampofu, katente asi vana ndima katente asi awo kuna kara noutjirwe asi mvhura ezi navakara nerumbu morwa kupira kuroka mvhura. Udigu kuna kara asi vanandima kapi vana diva asi mvhurako ndi kwato.

Awo kuna kara nowoma asi takukara ruteni rwakahurako. Ngesi apa tuna kuhuyunga vanandima kuna kupurura ntani simpe vamwe kuna kupurura, yimo ngoso ana kutantera sayitunga zaNew era apa kavamupuragerere. Sampofu, simpe kahundilire vana ndima varuganese siruwo esi, omu navapurura mapya gawo yipo asi vahayafa konzara. Age katanterere muhoko asi vatungimo unene vanafarama momukunda gwaZambezi ngesi vana manamo mokupurura mapya gawo. Age katente asi muknda kwagwene mvhura mwaNovember, mvhura zina puko, konyara sivike simwe kutunda opo makura yiyo zaza. Vanandima vamwe vatameka kupurura. Ano vamwe simpe kuna kundindira vayapurure. Nsene ogenda momuknda, hawe togwana vamwe vana purura ano ava vamwe simpe kuna kundindira mvhura ziwize. Yimo ngoso ana kutanta Sampofu.