Mutorwab ge ǁamaǂgans !âb nî ǀkharigu !nâ dīhesa go aoǁgui

Home Khoekhoegowab Mutorwab ge ǁamaǂgans !âb nî ǀkharigu !nâ dīhesa go aoǁgui
Mutorwab ge ǁamaǂgans !âb nî ǀkharigu !nâ dīhesa go aoǁgui

TSOAXUBAMS – Ministeris Sîsengu tsî !Nari!oabadi ministeri, John Mutorwab ge aoǁguiba go dī, î gu ǀnî administrasis ǀkha a dīxūxa !âga ǀkharigu di ǂhanub auton!khaigu !hūb a ǂhawase hâgu tawa dīhe tsî ǁaeb ai tsî ǂhanuse sîsenna dīsa īǁkhā kai. 

“Īǁkhāsib khoen nēti ī ǂhanub auton !khaigu mâ!nâ !ādi di ǀkharisi ǀawemā!nadi, ǀAeǁgamsa ǂoa tsi hâdi, ǁga ǂhāǂuis, mûǂams !harodi tsî mariǁhōn !ereamxasigu ǀkha ǂhanub auton !khaigu ai !ereamxasiga tani hâ sîsenaon dis ge ǁgariǁgarisa ôa!gaosa ǂhâba hâ,” tib ge ministera ge mî. Mutorwab ge ǁîb di saridi nēti ī auto!khaigu ǁgab ge ūhâdi khao!gâ aoǁguiba ge dī, îb ǁnā !âb hîa !gōsase ǂhanub auton mû!gâs diba ǀkharisi berodi ǁga māhe, î di ǀawemā!nande nē ǁhōba māsa maris ǀkha dīǂui tsî wekhekorobe tsî ǁkhâkorobe, !khō!namisa !nuriga ministerisa sîba. Nēsi hâ ǀgaub hîa di hoa ǁamaǂgande ǀAeǁgamsa xu ǀgui nî dīhes ge kaise gaxu !harodi !nâ ra !gû tsî ǁaeba ra ǂkhôa, sîsen-i ra mâ amaga.

 Administrasis ǂhanuse !gû tama amagas ge ǁaupexadi 500 audode ǁnā 11 ǂhanub auto!khaigu tawa !hūb a ǂhabase mâs ǀguisa isa. 23 ǂHanub autodi ge M+Z Motors tawa ǀAeǁgams !nâ mâ, Suid-Afrikab tsî Duits!hūb hâkha xu a ǁamaǂgansa xūn ǁîde dī-ūnus !aromana !âumâse. Tsoaxubams di ǂhanub auto!khaib hîa di ǁaupexa 30 autode dī-ūnusa !âumā!nâbab gere ǂoa ge wekheb Donertaxs ai ǀhui-am soab aib ge Mutorwaba ǁnā ǂansa gere ǀgoragu. Rundus tawa di ge 82 autode mâ, ǀAeǁgams !nâ 294 tsî Ondangwas !nâ 110de. “!Nāsa autodi ge ǂkhari !gomsiron ǀkha ǀgui dī-nusa !gâumâ. 

Nausab ǁnā mâsib ǁamaǂgans xūn dis dib hîa administrasi !âb !nâ hâba, kaise ǂanapega a gaxu ǀgaugu âb ǀkha ai!gûs nēti ī sîsengu diba ra !khōmâi tsî ǁnās ǀkha nē auto!khaiga ǁaupexa xū-e ǂâibasen tama mâsib !nâ hā-ū hâsa, “tib ge Mutorwaba, !hūb !noras khao!gâs ǁîsa ǂguros ase ǂhanub ǀkhāba xu omhe hâ auto!khaib Tsoaxubams dib ǂhanusi ǀhui-ams tawa ge mî. ǁîb gere ǀgonǀgon!gao !khais ge, nē auton dītoahes a ǁgariǁgarisa tsî ǂgaoǀkhāsa ǂâisa nî ǂnûi-aihe !khais, !oabade !hūǁîna mās !aroma kaise a ǁkhīheǁkhōsa !khaisa. Ministeri ge sîsenaona ge mîma, in ǀnî ǁaega ǂkharixūron !aroma !āǁî ǂharugun tawa ǂhâbasa xūna ǁamaǂgan tsî sîsenga !noe!noe.