Muunda utisa butata mwa Ohangwena

Home Silozi Muunda utisa butata mwa Ohangwena
Muunda utisa butata mwa Ohangwena

Kunela hahulu kwapula kokutisize muunda mwalikiliti zefumaneha mutulo wanaha, kufofalize mayemo asicaba sene sipila nikale mwamayemo atata, mwalibaka zetibiswa kimezi amuunda.

Nihaike muunda so atumezi sikiliti sa Oshana, utisize sinyehelo yetuna mwa sikiliti sa Ohangwena. 

Katengo kasikiliti sa Ohangwena kabulela kuli mabasi alikana 1 300 ataselizwe kimuunda, mi mabasi alishumi ka amane ni batu bamwanda kabalishumi kabasilezi batutiselizwe kwamubu olumbile. 

Kutaha cwale likolo zesilezi likwalilwe, ili kusiya baituti ba 4 146 bakwalezwi kwamahae. Muuna walilimo zemashumi amabeli kasupile, Erastus Lukolo natimez, mi mandu, miyaho, mikwakwa kaufela likukisizwe.

Tala niyona ika atumela kakuli masimu amabele natibile. “Hakuna sesi siezi, konji litino zeni tinile. Sina haubona, simu yaka yamabele imwa mezi, lipuli zetalu nelishwile mi zesilezi zatondahala ni likuhu zaka lishwile,” nekubulezi Gideon Nghishidimbwa kuzwelela kwa Oshikango hane ayemi fapila lapa la lubasi. 

Magano Sakeus walilimo zemashumi asupile niyena yane asinyelizwe kimuunda, naize ndu yahae nesinyizwe mi umwa sabo kuli uka siala mwabunjebwe. 

“Nilatehezwi kizene nina nizona kaufela, baikulu baka nina selupila kufiwa,” nabulezi.

Sibuabui wakatengo kasikiliti, Silas Nepembe naize libaka zeñwi halisafitwa teñi. “Minzi ye`nwi haisafitwa kamukwakwa, yeswanasina Onghala ni Oimbadalunga, kalibaka leo, bakuli bane baswanela kufumana kalafo habasa ifumana, kakuli babeleki balikolo la makete habakoni kufita te`ni,” nekubihile Nepembe. 

Nihaike sikwata sesibona zalinako zasinyehelo sikalile kusebeza kutusa sicaba, Nepembe naize batu baba`nwi bahana kututiswa. Buñata bwa linumwana zamubuso hamohocwalo ni Ngambela Saara Kuugongelwa-Amadhila, ni likwambuyu wamañusa Peya Mushelenga lise lipotezi sikiliti kuyo bona mayemo. 

Muyeteleli wakopano ya PDM McHenry Venaani naneuzi mamatiresi ni matente alikana N$30 000 kutusa babatutisizwe.