Litukiso zatateka zasikolo sa purojekiti mwa Rundu

Home Silozi Litukiso zatateka zasikolo sa purojekiti mwa Rundu
Litukiso zatateka zasikolo sa purojekiti mwa Rundu

Muzamaisi walikolo la tuto mwasikiliti sa Kavango ya Upa Fanuel Kapapero, naize basweli kusebeza katata kubona kuli baituti bane basika fumana sibaka balitopa za lobapeli, lobañwi ni lishumi mwa Rundu bafumana makilasi. 

Nihaike kubonahala kuba ni musebezituna, naize matente abapuzwi kwasibaka sa likezahalo za litekisano sa Rundu, mi kizelikani feela zesiezi kuli sikolo sikwalule. 

Zeo litaha kasamulaho bashemi nebaile kwaofesi yebona zatuto mwasilalanda kuyo bilaela kuamana ni mayemo abana babona.

Kabunyemi viki yefelile nebakile bayo nepa macwe famaofesi, kutilimuna babeleki bane batilo pulusiwa kimapokola.

“Nebahupula kuli babeleki basweli kusinya nako kusina zeba eza. Kihabakala kunepa macwe fasituwa sa ofesi, kumaswe, kono nekubile nikutwano mapokola haba fita. Mi nebalemusizwe kuli kusweli kueziwa ñi kutatulula butata,” nabulezi. 

Kapapero nakupile baituti ni bashemi kusepa kamaiso, mi naize “lutuha lufita folubata kuli lube teñi, sepiso yene lufile kwasicaba kwamukopano selubato italeleza.” 

Nabulelezi New Era kuli nombolo yabaituti bane basikafumana sibaka yene iyemi fa 1 090, ifukuzehile kakuli babañwi bafumani sibaka. 

Naize babasiezi kaufela bakañoliswa mi bakakenela mwamatente hakusa lukiswa kuyahiwa kwasikolo sa purojekiti.

Naize butata feela kikufumana maticele. 

“Hakuna molukona kufumanela maticele nikubabeya mwakilasi onafo feela. Nelufumani musulo wakukenya maticele ba35 – kono kaufela habana kutaha fasikolo se, kakuli bana nikuya kwalikolo ze`nwi. Kono seluka eza kikushimbulula maticele babana ni zibo kubatisa fasikolo, nikulumelela kuli maticele babañwi bafiwe musebezi, kakuli halukoni kukala sikolo ni maticele feela babanca.” Naize nebatisize yomuhulu wasikolo yana ni zibo, mi hala maticele naize nebakupile ofesi ya ngambela wanaha kuli babaze misebezi mwaviki, ili kuli batatubiwe nikukenywa musebezi kapilipili.