New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A kwatwa po eshi a kwata omukulupe onghonga

A kwatwa po eshi a kwata omukulupe onghonga

2022-08-15  Festus Hamalwa

A kwatwa po eshi a kwata omukulupe onghonga

Omulumenhu weedula 25 okwa kwatwa po eshi vati a kwata onghonga nokunyeka ko oshimaliwa sho N$300 shomukulupe weedula 79 konima a ponokela meumbo laye.

Oshiningwanima osha ningwa Etitatu komukunda Onashitendo moshitukulwa shaMusati.

Omukonakoni woimbuluma wopolifi moshitukulwa shaMusati Omupedu Commissioner Moses Simaho okwa hokoloka ta ti omufekelwa okwe uya meumbo lomukulupe pefimbo kwa li a nangala monduda ndele ta ka tameke oku mu ningila omatilifo.

Vati okudja opo omufekelwa okwa tameka okupula omukulupe oshimaliwa shaye nokonima okwe mu longela omunyonena wopaixulo eshi e mu kwata onghonga.

Opolifi oya ti nakuninga oshihakanwa okwa hangika oye uke meumbo ashike okwa dimbuluka kutya omufekelwa olyelye shaashi ohadi pomukunda wavo.

Konima eshi a kwatwa onghonga okwa ka lopotela ovashiinda kombinga yoshiningwanima eshi nokonima opolifi oya lopotelwa.

Omukulupe okwa twalwa koshipangelo opo a ka ningilwe omakonakono paunamiti noshoyo exungomwenyo.

Omufekelwa ota holoka momhangu yaKahao Omaandaxa nota pangulilwa oshibofa shekwatonghonga.

Opolifi oya kunghilila oshiwana opo shi kale tashi tonatele ovakulupe momaumbo opo ku kelelwe ovakulupe vaha ninge oihakanwa yokukwatwa onghonga.

Opolifi onghee nga tai kunghilile oshiwana opo shi kale tashi lopota oibofa yomakwatonghonga pefimbo shaashi eshi otashi kwafele opolifi opo i kale ya ninga omakonakono noupu.

- fhamalwa@nepc.com.na


2022-08-15  Festus Hamalwa

Share on social media