New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eemboola heyali tadi tungwa mOshikoto

Eemboola heyali tadi tungwa mOshikoto

2023-12-07  Festus Hamalwa

Eemboola heyali tadi tungwa mOshikoto

Omupopiliko wouministeli wounamapya, omeva netalulo lomadu Jona Musheko okwa ti ouministeli wavo owe lipyakidila nokutunga eemboola domeva heyali moshitukulwa shaShikoto.

Okwa ti eemboola oda tamekwa nale okutungwa omwedi wa dja ko koikandjohoololo ngaashi Okankolo, Eengodi naNehale nalyaMpingana.

Musheko okwa ti eemboola edi otadi tungwa nelalakano lokukandula po omhumbwe yomeva tai dana onghandangala mOshikoto. Oshiwana otashi dengwa kenota moshitukulwa shaShikoto noshoyo moitukulwa imwepo monooli. Oimuna nayo oya ninga oihakanwa yokudengwa kenota molwaashi kape na omatale ile eemboola dokunwa oimuna. Epangelo ola ninga eenghendabala dokutungila oshiwana eemboola domeva ashike omeva taa di meembola omalula, onghee itaa dulu okunuwa kovanhu.

Ovanafikola novahongifikola ohava ka teka omeva komifima molwaashi omeva okwa pwa po peefikola.

Eefikola dimwe ohadi etelwa eetenga domeva kepangelo, ashike omafimbo amwe omeva ohaa pu po peefikola molwaashi eeloli odo hadi twala eetenga domeva keefikola ohadi teka.

Omuhongifikola hava longo ofikola moshikandjohoololo Nehale lyaMpingana okwa hokolola ota ti ka shipu okuhonga pofikola pehe na omeva molwaashi ohava pumbwa omeva okunwa.

Musheko okwa ti ombola keshe otai tungwa i li pongushu yoshimaliwa N$450 000 naashi osha eta kumwe eembola tadi tungwa pongushu yoshimaliwa eeN$3.15.

“Ohatu twikile yoo vali okutunga eemboola domeva moitukulwa ya yooloka monooli. Onghee ohatu lalakanene oshiwana shi nwe omeva a yela,” ta ti.

Musheko okwa ti ova ninga yoo vali eenghendabala dokutwala eendoloma domeva keefikola mOshikoto noshoyo koupangelo. Pefimbo kwa li ta nyamukula omanyenyeto oshiwana tashi pula epangelo li tunge eembola domeva, minista wounamapya Calle Schlettwein okwa ti ombelewa oya tula poshitafula oshimaliwa sheemiliona N$15 sha nuninwa okutunga eembola domeva.

Minista okwa ti elalakano loministeli yaye okuyandjeneka omeva moshiwana shi li momhumbwe yomeva molwaashi omeva okwa fimana kovanhu noimuna.

fhamalwa@nepc.com.na 

 


2023-12-07  Festus Hamalwa

Share on social media