New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / NAMDIA a yambidida ofikola noikwafifohongo

NAMDIA a yambidida ofikola noikwafifohongo

2024-04-15  Festus Hamalwa

NAMDIA a yambidida ofikola noikwafifohongo

Ehangano lo-NAMDIA ola yandja omaano oikwafifohongo yongushu yoshimaliwa sheeN$150 000 kofikola yoTsintsabis Combined School oshivike sha dja ko.

Ofikola oya pewa oikwafifohongo ngaashi oipundi, oitaafula, omambo okulesha nomashina okuninga eekopi deembapila.

Ofikola Tsintsabis Combined School oi li moshitukulwa shaShikoto noina ondodo yopetameko fiyo onhi-10.

Ehangano loNAMDIA oya yambidida eefikola da yooloka unene tuu monooli.

Omukulunhufikola pofikola opo Martin-Olembe Antindi okwa ti ofikola oya yambididwa konima eshi ombelewa yaye kwa li tai kongo omakwafo moshiwana.

“Ofikola oya taalela omashongo a yooloka unene tuu oikwafifohongo noshoyo ovanafikola va pumbwa omidjalofikola,” ta ti. Okwa ti ofikola ei oyo imwe ya didilikwa i li komudingonoko woshiwana shovayelele noina ovanafikola va dja momihoko odo kwa li da ta likako di li konima yefiya. Antindi okwa pandula ehangano loNAMDIA eshi la yambidida ofikola yaye shaashi itava ka longa vali noudjuu. “Oikwafifohongo twa pewa otai ka eta oidjemo iwa kovanafikola molwashi otave ke li honga nondjungu,” ta ti.

Okwa weda po ta ti osha fimana ngeenge ofikola ina oikwafifohongo ya wana shaashi otashi kwafele ovahongifikola va longe noupu.

“Ngeenge ka pena oikwafifohongo ya wana otashi eta ovanafikola va dope,” ta ti.

Antindi okwa ti indila moshiwana kwau e na ehalo lokuyambidida ofikola yaye opo oshiwana kwatafane nombelewa yaye.

Omunambelewa a dja kehangano loNAMDIA Beverly Coussement okwa ti ehangano lavo ota li lalakanene okuyambidida eefikola di li momhumbwe yoikwafifohono.

Okwa ti osha fimana ngeenge ovanafikola va longwa molwashi otava ka ninga ovanashilonga va yooloka vokomongula.

fhamalwa@nepc.com.na 


2024-04-15  Festus Hamalwa

Share on social media