New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omaumbo e na oyuuyemo i li poN$2 600 itaa mafa oshikukuta

Omaumbo e na oyuuyemo i li poN$2 600 itaa mafa oshikukuta

2023-09-29  Festus Hamalwa

Omaumbo e na oyuuyemo i li poN$2 600 itaa mafa oshikukuta

ONGWEDIVA - Omaumbo oo haa  mono oyuuyemo i fike poN$2 600 itaa ka pewa oikulya yoshikukuta molwaashi oshimaliwa osho hava mono osha wana okulanda oikulya.

Edi oda kolelwa komunambelewawiliki mombelewa yomuprima, I-Ben Nashandi.

Nashandi okwa ti omaumbo ashike oo e na ovanhu hava mono oyuuyemo i li koshi yoN$2 600 taa ka talika ko tete okupewa oikulya.

Okwa yelifa ta ti ngeenge meumbo omu na ovakulupe aveshe  hava kwata oshimaliwa shopendjela itava pewa oshikukuta. “Ovanhu hava mono omauwa okupitila momahangano a yooloka ngaashi oshiwana shovayelele navo itava ka pewa oikulya yoshikukuta,” Nashandi ta ti. Okwa yelifa ta ti elalakano lomashango opo epangelo li didilike ovanhu ovo ve li momhumbwe yoikulya. “Ope na omaumbo a dengwa koshikukuta muhe na ovanhu hava mono oyuuyemo ile ve na oyuuyemo i li pedu,” ta ti. Onghee okwa kumaida oshiwana opo shi longele kumwe noovene vomikunda pefimbo lomashango. Okwa ti oikulya otai ka tamekwa okutopolwa momwedi tau ya ashike omashango otaa twikile. Ngaashi kwa didilikwa kutya neudo oshiwana monooli osha dengwa koshikukuta, eembelewa dookansela ode lipyakidila nokuninga omashango ovanhu va dengwa koshikukuta opo va dule okupewa oikulya. Oshiwana otashi kwena ondjala efiku keshe tashi yi pombete nomandjadja taa kwena oukombwena. Kansela woshikandjooholo shaTamanzi Johanness Iiyambo okwa lombwela Kundana ta ti oshiwana otashi nyenyeta kutya kashi li pauyuuki eshi epangelo la tula po eendjidjikila dokutopola oikulya. Iiyambo okwa ti moshikandjohoololo shaye omu na omaumbo hamu di ovanhu vahapu ashike ohava xupu moshimaliwa shopendjela yovakulupe.

“Omaumbo amwe oku na ovakulupe tava tekula ounona 15-20. Onghee nonande ovakulupe hava kwata opendjela, oshimaliwa inashi wana okulanda oipalwifwa meumbo,” Iiyambo ta ti. Kansela woshikandjohoololo shaKankolo Hans Nambondi okwa weda po ta ti epangelo ola pumbwa okutalulula po nawa shaashi momikunda omu na omaumbo e na ovakulupe tava xupu noudjuu okutekula ounona vahapu. Omukulupe Hileni Martin womomukunda Oshakondwa, ta tekula ovatekulu 17 okwa ti nonande hava kwata opendjela noshoyo okukwatela ounona oshimaliwa shopendjela inashi wana okulanda oipumbiwa yomeumbo. “Mepya lange neudo onda mono ashike eelata doikulya. Ohandi xupu noudjuu,” ta ti. Mathias  Keishungu weedula 78 womomukunda Ohamikoka, moshikandjohoololo shaKankolo okwa ti ohava kwata opendjela aveshe nomukulukadi waye ashike meumbo lavo omuyadi ovatekulwa ve li 15 mwa kwatelwa vavali voshiwana shovayelele.

Okwa ti kashipu okutekula ounona vahapu, unene tuu pefimbo eli loshokukuta. “Atushe otwa pumbwa ashike okupewa oikulya shaashi nafye otwa dengwa koshikukuta. Epangelo nali tale po nawa,” ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-09-29  Festus Hamalwa

Share on social media