New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovakainhu tava hepeke ovalumenhu vavo nava lopotwe – Sioka

Ovakainhu tava hepeke ovalumenhu vavo nava lopotwe – Sioka

2023-12-14  Festus Hamalwa

Ovakainhu tava hepeke ovalumenhu vavo nava lopotwe – Sioka

Minista woukashikekookanhu nonghalonawa yokaana, Doreen Sioka okwa kumaida ovalumenhu opo va kale tava lopota ovakainhu vavo ngeenge tava ningilwa omahepeko omomaumbo. Okwa ti oumatyona tava ningilwa omahepeko oukashikekookanhu navo ova manguluka okukala va lopotela opolifi ile eembelewa doukashikekookanhu di li koitukulwa.

Edi minista okwe di popya moshipopiwa sha leshwa ponhele yaye kukansela woshikandjohoololo shaMulonga, Erickson Ndawanifa kefiku ledimbuluko loufemba womunhulalikomukundaOndjengo, moshitukulwa shaHangwena Etivali. Omudo keshe ouministeli ohau dimbuluka efiku loufemba womunhu koitukulwa ya yooloka nelalakano lokuyandja ouyelele nghene oshiwana shi na okuxulifa po omahepoko omomaumbo.

Neudo efiku ola dimbulikiwa koshi yoshipalanyole “Okufimaneka oufemba womunhu nomunhu keshe a kale a manguluka”. Sioka okwa pula ovalumenhu opo va xulife po okukala va fya ohoni okulopota ngeenge tava ningilwa omahepeko omomaumbo kovalumenhu vakwao ile kovakainhu. “Omunhu keshe ta ningile ovanhu omahepeko na lopotwe opo aka tukilwe onghatu yopaveta. Onghee eshi otashi kwafele oimbuluma yomahepeko omomaumbo i shune pedu ngeenge ovanhu tava longelo kumwe,” ta ti.

Minista okwa ti omahepeko oukashikekookanhu otaa eta ovanhu ve likufe eemwenyo molwaashi omunhu ngeenge ta hepekwa oha kala a kwatwa koumbada nokuhep ekwa koupyakadi wopamadilaadilo “Natu xulifei po okunigila ovanhu omahepeko mwa kwatelwa ounona molwaashi omunhu ngeenge ta hepekwa oha kala ehe na ombili yokomwenyo,” minista ta ti. Okwa ti ovalumenhu novakainhu nava twikile okukala komitumba da nuninwa okuyandja ehongo nouyelele kombinga yomahepeko omomaumbo molwaashi ouyelele ou owa fimana.

Onghee okwa ti ouministeli wavo otau twikile nokuninga omitumba dovalumenhu noshoyo oikonga yokuyandja ehongo moitukulwa ya yooloka opo ku kelelwe omahepeko oukashikekookanhu.

Minista okwa yelifa ta ti oluhepo nonghalo yokuhe na oilonga nayo otai eta omahepeko omomaumbo molwaashi ovanhu kave na ombili. Lwopokati opo, Sioka okwa popya yoo vali kombinga yomivalu dihapu dovakainhu va kwatwa kombuto yo-HIV noshoyo onghalo younona voukadona tava fiye po eefikola konima ngeenge va ninga omateelelo.

Onghee okwa ti eshi oshi li eshongo linene la taalelwa moshilongo. 

–fhamalwa@nepc.com.na


2023-12-14  Festus Hamalwa

Share on social media