Ovaherero mave tokwa okuteza omaraka wooKatjikururume

Home Languages Ovaherero mave tokwa okuteza omaraka wooKatjikururume
Ovaherero mave tokwa okuteza  omaraka wooKatjikururume

Eraka rombara otjitambi yOvaherero, Hosea Katjikururume KuÞako, na varwe, irimwe ro ma raka ovengi  omengi ovahungire vOtjiherero ndu va sokupaha kutja ri rire orupa romakuruhungi wohuurire ya Namibia owo nai nge ri movipwikiro vyomakuruhungi.

Omatokero inga ya tjitwa i yOnongo Dag Henrichsen, umwe wozonongo zonganda yozongonÿononeno nomapitisiro womambo wa Afrika indji oBasler Afrika Bibliographen yehi indi oSweden. Henrichsen omatokero inga we ye tjitire Oritjavari ponganda yomapwikiro womakuruhungi mOtjomuise pomapitisiro wembo rOnongo, Anette Hoffmann, wonganda yomahongero wokombanda ya Köln mEhi rOvandoitji.  Tjinga embo rena ndi: Okupuratena Komakuruhungi wOhuurire, Hoffmanna aa puratene nokutoroka omakuruhungi wovahuurire okuza movipwikiro vyawo mozonganda zomapwikiro wawo mEhi rOvandoitji. 

Pu mape hee kutja omakuruhungi inga nai oyohuurire uriri poo oyovahuure nu inga wovahuurwa movipwikiro imbi kayemo poo ya kaiya. 

Omakuruhungi tjimuna wa Katjikururume, omatokero nai nga isiwa novahungire vOtjiherero, muwo mu mu nOnongo Ellison Tjirera. Tjirera wa ri umwe wovahungire potjihungiriro tji tja karere pomapitisiro wembo indi. Otjo tji tja kongorere wina ombongarero ohonge ndja uhuarere ko kehi yembo ehongonekwa: Okupuratena Komakuruhungi: Ovipwikiro nOmakamburiro Wombosiro- Okuwongera Pamwe nOkuyarura. 

Koruseinina okukondja kutja ozombosiro zomakuruhungi inÿa ze woronganisirwe pamwe mongondjero yokutja ozo ze handjaurwe kovapuratene pekepeke mouye kutja ve tjiwe omakuruhungi inga. 

Mu nao wina otjeri ohepero kutja omaraka wooKatjikururume ye rire orupa romakuruhungi inga novandu mba sere okuye woronganisa kavandu varwe pendje novandu ve omuni kutja owo aye ha torokwa i yovahuure uriri nungwari wina ovahuurwa ve rire orupa nomakuruhungi. 

Tji pa kara nao naøi ngahino nambano omakuruhungi wouyeve kanaa ye serekarerwa i yomuyeve uriri nungwari wina ovipuka mbi yevwa mavi utu okuserekarera wina ouyeve. 

Mu nao ovahuurwa wina mave utu okuserekarera omakuruhungi wohuurire nowo aye ha rire owo ku huura uriri nungwari wina wohuurire novahuurwa.