• July 7th, 2020

N$18 miljuns xa a !nāsa maris ge ǀhonkhoesisa ra ǁgau auto!gôade xu ge kuruhe


Namibiab auto !nari-aon ge N$18 miljuns xa a !nāsa marisa !kharu ge koro kurigu !nâ ǀhonkhoesisa ra ǁgau auto !gôadi !aroma ge māǂui, tis ge Daogu ǂGaeǂguisa ra mî. Kurikorobe ra māǂuihe !nurib, Daogu ǂGaeǂguis (RA) dib 2018/19ǁî marikurib dib hîa ge ai!â gere ǂoa wekheb ai !Haosi ǂNûsa gere ǁgui-ai!âheba xus ge nē ǂansa a ǂgaeǂuisa. Nē !nurib ra mîsa !oan ge !nari-aona ǁaupexa N$3.9 miljunsa 2014/15ǁî kurib ai māǂui hâ ǀhonkhoesisa ra ǁgau auto!gôadi ai tsî N$4.3 miljunsa 2015/16ǁî kurib !nâ. 2016/17ǁî kurib !nân ge ǁkhawa N$3.9 miljuns ai ge sī tsî 2018/19ǁî kurib !nâ N$3 miljunsa. ǀHonkhoesisa ra ǁgau auto!gôadi nēdi ge ǀgui !nās ai N$1 800 ra mātarebahe, xawe kurikorobe N$240 ǁkhawa ǀasa kais !aroma ra mātarehe. Xoamâisa auton !gôab ge Namibiab !nâ 9 491 xu 394 976 kōse ge ǂharo tsî 2.4 persentgu ǀarosensa ra ǁgau.

Ai!âb nē !nuriba ra ǁgaus ge hoan xa a !nāsa !gôab xoamâisa auton dib ǀAeǁgams !nâ ra ǁnāsa 170 000 ai mâse, !Gomenǁgams xa ǀgamǁî !khais ai 24 000 xa ra saohe hâse tsî !nonaǁî !khais ai Tsoaxubamsa 23 000 ai mâse. Namibiab !nari-aon !gôab ge !nurib ra mîsa !oa 9 641 !nari-aon ǀkha ǀunis ai ge māǂuisa i !nurib khao!gâ ǂharo hâ tsî nēsi 298 503 !nari-aona Namibiab !nâ ūhâ. Nē !gôab ge 3.34 persentgu ǂharosa ra ǁgau 2017/18ǁî marikurib ǀkha-i nî ǀgoweǀnōhes karao. ǁAnǂgāsaben hîa !nariǂkhanide ūhân !gôab tsîn ge 1 585 xu 47 019 kōse ge ǂharo tsî 3.49 persentgu ǂharosa ra ǂnûǁkhaeba. Ai!âb !nuriba ra mîs ge !gôab hîa auton daob ai hâs ǁkhāsiba ūhâs dib ge 0.26 persentgu ǀkha a ǁgôaxasa tsî 97 944 ai mâsa. NaTIS ge 1 333 445 !oabadi hîan ge maride a !khō!oa xude ge mā tsî nēsa xu N$704 366 662 marisa ge ǂgâxa-ū hîa 6.8 persentgu ǂharosa 2017/18ǁî kurib ǀkha i kara ǀgoweǀnōhe o ra ­ǁgausa.  


Kuzeeko Tjitemisa
2020-02-25 08:13:18 | 4 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...