• July 2nd, 2020

Mario!nâ ǂhanusi !oabade ǂkhawadīb !nâ ra tsūdīhen !aroma


ǀAEǁGAMS – Namibiab !nâ ǀasase ge !Khaitsâb nē kurib dib !nâ ǀgui ǀhui-am ǂhanusi ǂnûiǂgās, ge a ǁaxa Mario!nâ !oabade ǁnān hîa ǂkhawadīb !nâ ge a tsuihen !aroma. Ai!âkam sîsenaob ǁgâu!nāpe ǂkhawadīb ǁnâu!gâ!khaib dib, Jermaine Muchalib ge New Erab ǂhôare-ao-e ǁnāpa kha ge ūhâ i dî!nâ­gamǁare-i !nâ ge mîba, !gaesens nēti  ǂkhawadīga xu ra ûiǂoa khoen dis ǁîba kaise ge a tsâǀkhāsa 2016­î kurib !nâb ǁnā ǁnâu!gâ!khaib tawa ge sîsentsoatsoa ǁaeb ai. Muchalib ra mîsa !oa i ge ǀAeǁgams !nâ ǀgui ǁnâu!gâ!khaib ǀguiba ǀgui ǁnâu!gâ-aob ǀguiba ūhâse hâ ǁgâu!nāpe ǂkhawadīb di ǁhōna ǀgora!gâs !aroma. “!Nāsa !gôab di khoen hîa ǁnâu!gâ!khaib ǁga ǁgâu!nāpe ǂkhawadīb ǁhōn !aroma ra sīn ge a ǀgâsa tsî ǂhanusi ǂnûǁkhaeba-ao-e a mātare ǁoa tsî ǂgui !nāde noxopan ǁnâu!gâ!khaib ai!âs tsîna ǂhai tamase ǀnai ǁhōba ra ǂoa!nâ,” tib ge ge mî. “Nēpas ge ti ǂnûiǂgās ra ǂgâxasa. Sida ge ǁîna mario!nâ ǀawemāde sao ran ǂnamipe mā: ǁkhaubas ǂhaweb ǂganamsens tsî sîsenxasib ǁkhaubas ǂhaweb dis, !nuri!gâs nēti ī ǁhōn dis ­aeb ais tsî ǂhâbasib nî hâs karao ǁnâu!gâ!khaib !nâs tsîna ra ǂnûǁkhaeba.” Muchalib ai!â ra mîsa !oab ge nēsi hâ ǀgaub ǁgâu!nāpe ǂkhawadīb ǂnamipe hâba a sîsenxa, xawe ǂâuǀoasasiba ra !nubu tsîb ge ­ǁîba ǂhanusi ǀaweǁgui-aona ra ǀgū ǂgao in nē ǂHanumāsa ǀgaiǀgai. “Ti ǁkhoreb ge Beros ǂHanugu dis ǀkha sîsenǁaresa, ǁKhaubas ǁGâu!nāpe ǂKhawadīb ǂHanumās disa kō!gâs, !gōsase ǁkhaubas ǂhaweb di sîsenxa kais ǂnamipesa. Muchalib noxopa ge mîs ge, Suid Afrikab ǂhanub ǁnāti ī soasa ūhâsa ǁnān hîa nēti ǁkhaubas ǂhaweba ra !ûǂamn di !khōsis !nâ ūhesa, Namibiab di ǀawa!namn !ûǂamao-e ôamas ǀguisa ra dī !khōsis !nâ ūs mā-ams ǂhaweb ose hîa.

Muchalib ge ra mî, ­ǁîb ǀaweǁgui hâsa ǀGapi ǁNâu!gâ!khaibab nî ǁgariǁgarisasib !naka ǀgūǀkhāsa, in ǁnāti ī ǀawa!namn hîa ǂgans ǁanǂgāsaben dis a ra ǂharana mîmāhe ǂkhawadīb ǁhōna ǁkhowa-amsa hânan ǁanǂgāsaben xa nî ǂgaoǀkhāhes karao. Muchalib !oagus ge ǂnaoǂnûiǂgās ǁgâu!nāpe ǂkhawadīb disa ge hâ ǀnî !gomsi i. ǁÎb ra mîsa !oadi ge !nāsa !nae!khaidi ǁgâu!nāpe ǂkhwadīb ǁhōn dide a tarekhoe tsî di ge ǁîde ra tao nē mâsib !nâ di hâsa ǂanhesa tsî ra !nōs ǀkha !gam. Muchalib di ǂgaikhâis ge îdi ǂoaxa-ūsen tsî ǁaeb ai huiba hō tsî tsūdī-aona ǁkharahe. 


Roland Routh
2019-10-22 08:15:51 | 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...