New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Linanga lizwelapili, kucisa kuletukisa limela ni limunanu

Linanga lizwelapili, kucisa kuletukisa limela ni limunanu

2019-01-21  Staff Report 2

Linanga lizwelapili, kucisa kuletukisa limela ni limunanu

Mubihi wa Mutende

Windoko – Naha izwelapili kutalimana ni linanga, ili taba yepaleliswa kunela kwa pula mwa naha Namibia kaufela. Nihane kubonahala kuli makalo asilimo sa 2018/2019 nabonahala kusepisa. Balimi basana nisepo yakuli mwendi pula ikanela mwakweli ya Yowa, kakuli Sope se bato feela kusabonisi malotoli. Macaziba balumela kuli linanga leliñwi likatisa butata, mi sekubonisize kuli liteko zalico seli sweli kupahama, mi kuna ni sabo yakuli liteko zalico lise li nanuhile mwa South Africa bakeñisa kulyeha kwapula ni kucala limela.

Yacilaukile mwalitaba zamayemo alihalimu, Peet Pienaar, una ni maikuto akuli Namibia ikaswana iamuhela malotoli kukala viki ye, ni kukena mwa Yowa. Kono kaufela bababona zamayemo alihalimu balumela kuli mafelo anako ya njimo ya 2019 kukaba ni linanga. Kulumelwa kuli pula ikaswana yanela feela mwa Mutulo wanaha. Pula ye itekezwi mwa sikiliti sa linaha za SADC ingiwa kuli haina kulikana litokwahalo zanjimo. Mi hala zeo kikufukuzeha kapa kusabateñi kwa mezi, mafulisezo abusula, nikucisa hahulu, ili zeka letukisa limela ni limunanu. Buñata bwa balimi base batalimani nizeo kakuli pula haibonwi mwalibaka mokulimwa mbonyi. 

Namibia itekezi kuba nibubeke bwa mbonyi ye sweu, butale ni mauza mwalilimo zelobapeli, kapalo yabuima bobufita fa 76 660, yalico zeciwa hahulu ki batu. Nombolo yeo iyemela lipesenti ze 60 zalico ze tokiwa kibayahi banaha hala, buima bwa 127 143, ili kutoloka kuli Namibia iswanela kuleka lipesenti ze 40 zapalo yeo silimo se, ili 50 483. Hala mubonahalelo wo, balimi baelezwa kusalima masimu atuna. Kufela kwalico, lituwelo zenyinyani, ni kuekeza kwa liteko, likaswana zatisa kuekezeha kwatala mwa mandu. Balimi batalimani nikucisa ili kokubapaleliswa kucala lipeu zabona.


2019-01-21  Staff Report 2

Tags: Khomas
Share on social media