New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovahongifikola voLife Skills va pewa omadeulo mOshikoto

Ovahongifikola voLife Skills va pewa omadeulo mOshikoto

2023-03-02  Festus Hamalwa

Ovahongifikola voLife Skills va pewa omadeulo mOshikoto

Ovahongifikola hava longo oshilongwa shoLife Skills ova pewa omadeulo kombinga nghee ve na okuyambidida ounona vofikola ve na omaupyakadi a yooloka.

Ovahongifikola va dja keefikola da yooloka domOshikoto okwa li va shakena oshivike sha dja ko keembelewa dehongo mOndangwa opo va pewe omadeulo noshoyo okutopolelafana ouyelele kombinga nghee ovanafikola ve na okuyambididwa pamikalo da yooloka. Eshi a ninga eenghundafana naKundana omukulunhuwiliki wehongo mOshikoto Aletta Eises okwa hokolola ta ti elalakano lomadeulo okuyandja ounongo kovahongifikola hava longo oshilongwa shoLife Skills opo va kale ve na owino ya wana ngeenge tava ungaunga novanafikola unene tuu ounona voukadona.

“Ovahongifikola okwa li va deulwa nghee ve na okuyandja ouyelele nehongo kounona vaukadona kombinga yoipambele yopanghalafano ngaashi okuya momilele,” Eises ta ti.

Okwa ti otava lalakanene okukelela ovanafikola opo vaha ninge omateelelo shaashi okwa didilikwa ovanafikola vahapu va ninga oihakanwa yokuninga omateelelo ngeenge ve li mofikola.

“Omadeulo aa otaa kwafele ovahongifikola voLife Skills opo va kale tava yandje omayakulo a yooloka kovanafikola ngaashi omayakulo exungomwenyo, okuyandja ouyelele kombinga yomaifano a yooloka nosho tuu,” ta ti.

Onghee okwa ti omadeulo otaa kala nokuningwa keshe koshikako shaashi okwa fimana neenghono. Okwa ti omudo wa dja ko mOshikoto omwaalu wovanafikola va ninga omateelelo owa shuna pedu eshi mwa lopotwa ovanafikola 567 va ninga omateelelo shaashi ombelewa yaye oya kala nokudeula ovahongifikola voLife Skills.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-03-02  Festus Hamalwa

Share on social media