Zambezi itabela lizazi la tukuluho kaketahano… undiwanyangela utabisa Mbumba

Home National Zambezi itabela lizazi la tukuluho kaketahano… undiwanyangela utabisa Mbumba
Zambezi itabela lizazi la tukuluho kaketahano… undiwanyangela utabisa Mbumba

KATIMA MULILO – Nihakubonahala kuli lizazi neli lengile, likitikiti za bayahi banaha Namibia ni bayahi basikiliti sa Zambezi, neba tile kuto tabela lizazi la tukuluho lene libile teñi mwa Katima Mulilo Labune. Mueteleli wanaha Nangolo Mbumba nasikapata tabo yahae sicaba hane batile kabuñata kuto taba kakopano ni swalisano.

“Nitile hañatañata mwasikiliti sa Zambezi kukala silimo sa 1989. Mwamayemo kaufela, likwambuyu walikolo le, likolo lani… Hanisikabona kale swalisano ni sizwale sesi cwana. Hanisikabona kale mukopano omutuna cwana. Nikolwa kuli Mueteleli wanaha wapili niwabubeli koba inzi kaufela baikuhumusa kamina, sikiliti sa Zambezi,” nabulezi.

Kakukuteka Mueteleli nyandi Hage Geingob, Mbumba abulelela sicaba sene siyemi mwakazazi ali, “Mueteleli Hage Geingob nalata sisole, masole, kuekaza hahulu, nalata sicaba – kona sene sitisize kuli abe walipolitiki. Luikole lizazi le. Lutabe mi batu kaufela mwalikiliti bazibe kuli sikiliti sa Zambezi kise situna. Nilakaleza bayahi banaha Namibia kaufela lizazi la tukuluho la bu 34 leli nde.” Nahatelezi kozo, swalisano, ni kutwano, mi nafile mamela kubabata kusinya kozo ni swalisano, ni zwelopili ya sifumu kuli ki lila za batu.

“Lusike lwaba lisinyi za bukamuso bwa luna ni bwa masika akwapili kakuitenga mwa ketululo ya mushobo, mubala, likiliti, bulyangelino, bubangoki, ni mikwa kaufela yetisa sinyeho. Kono, alube bayahi banaha bababutali, luhohela hamoho mwalineku liliñwi, kuli lukone kutula kalulo yabubeli yatukuluho ya sifumu ni kuikabela bukamuso sakata kwa sicaba sa luna,” na elelize. Bakeñisa kuli ki silimo sa liketisa, Mbumba nakupile batu kaufela kubapala kalulo yabona kuli milao ni litaelo za latelelwa kuli kube ni liketisa za kozo, za niti, mi zesina sobozi sina mone kuezelizwe kwamulaho.

Mukiti nokalile kakucaula kwasisole sanaha, kulatelelwa kikufufa kwa lifulai za ndwa mwa mibala yanaha, hahomo cwalo nikulula kwabafufi ba likuku. Likwata zeshelashelana zasizo ni sikwata sa Ndilimani neba tabisize sicaba bane bakalile kufita kanako ya 06h00 kuto tabela lizazi le linde. Libapalelo la mbola lilumelwa kunga batu ba 11 000 kono sicaba sene sibonahalile neba fitelela 30 000 mi nekutezi luli.

Mbumba naize muuso usweli kulika katata kutisa zwelopili, nasupile mulilo wamagesi kuzwa Ivilivinzi kuya Impalila ni minzi yeli bukaufi. Nabulezi hape zakuyahiwa kwamikwakwa mwasikiliti. Naekelize hape kuli mupunga wa Kalimbeza uka zusuluswa kamasheleñi alikana bolule balobapeli (N$8 million), hamoho cwalo ni simu yakulafa swikili ika tateka. Makwambuyu ni baeteleli balikopano zeñwi nibona neba liteni kwamukiti.  Mubusisi wasikiliti Lawrence Sampofu nahupulisize bayahi basikiliti kuli tukuluho nesika taha mahala, kakuli lindwa zeñata neli lwanilwe mwasikiliti mi buñata neba sabezi kwanda naha, ili mwa Angola ni Zambia.