ECN haye a hiya Shaningwa koonkundathana – Shaama 

ECN haye a hiya Shaningwa koonkundathana – Shaama 

Charles Ndeumane

Ombelewa yomahogololo oya pititha omukandatseyitho kiikundaneki opo yi kandule po omalimbililo ngoka tukuka molwa oshigongi shoka sha li kombelewa yapelestende Nangolo Mbumba pokati kombelewa yomahogololo nombelewa yapelestende oshowo amushangandjayi gwoSWAPO Sophia Shaningwa momasiku 16 Juni 2024.

Oshigwana osha li sha thingwa nomaipulo ogendji konima sho pelesetende Mbumba ali a hiya ombelewa yomahogololo koshigongi kombelewa ye moka amushangandjayi gwoSWAPO Sophia Shaningwa a li wo a kutha ombinga. Oshigwana osha gandja uusama kombelewa yomahogolo sho ya kutha ombinga moshigongi moka mwa li amushangandjayi gwoSWAPO ashike kamwa li iilyo yoongundu dhilwe dhopolitika nomafekelo guulingilingi okutaalela omahogolo gopaupelestende oga andjakana komalungula.

Momukandatseyitho kiikundaneki omunambelewa omukuluntu gwomahogololo Peter Shaama okwa ti ombelewa yomahogololo hayo ya hiya oshigongi shoka, ashike oya koneke esimano lyoshigongi shoka oshoka osha hiwa owina kupelestende. Shaama okwa ti ekuthombinga lya amushangandjayi gwoSWAPO moshigongi shoka olya etokolo lyapelestende. “Osha simana oku yelitha kutya ombelewa ya pelestende oya popya nale kombinga yekuthombinga lyaamushanga gwoSWAPO moshigongi shoka, uuthemba wa pelestende oku huya ngoka a hala. Oshike ombelewa yomahololo oya hala oku kwashilipaleka kutya moshigongi moka otwa kundathan ashike shoka shina oku ningwa po opo aantu mboka inaa yi ishangitha uukalata wo ku hogolola ye shi ninge miiwike mbyoka ya hupa ko,” Shaama ta ti.

“Sho twa hiwa koshigongi shoka kupelestende otwa ndhidhilike esimano lyo ku kundathana kombinga yomwaalu gwaaishangithi yoku hogolola gu li pevi moshilongo. Onga olutu lwi ithikamena lwo ku wilika omahogololo geli paiyuki  out uvite ko esimano lyo ku kandula po uudhigu wunasha nomwaalu gwaaishangithi yoku hogolola,” osho Shaama a popi.

Aalongithi yomalungula oyendji oya pataneke omukanda ngoka kepandja lyombelewa yomahogololo koFacebook. Gumwe okwa shanga kohi yomukanda ngoka ta ti , “Ndele ECN okwa ninga nayi nee”, nomukwawo okwa shanga ta ti, “mbela oto ti tse omalayi”.

-mrndeumaneraycharles@gmail.com