New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Irimari kuna kunkondopeka nomuhundira vantu vagwane yimaliwa yokuliroingesa Green hedrogen

Irimari kuna kunkondopeka nomuhundira vantu vagwane yimaliwa yokuliroingesa Green hedrogen

2023-09-21  Max Heinrich

Irimari kuna kunkondopeka nomuhundira vantu vagwane yimaliwa yokuliroingesa Green hedrogen

Ongwediva- nguuru gomukunda Oshana Elia Irimari kamangwilire vadinkantu asi kuna kara nomiliyuna dokusika ko N$100 vana kugava kwava vana hara kukalironga green hydrogen, nokutanta asi mokulirongera rutjeno ntani mukaro asi rutjeno kuna kukarurugana moomu mwetu, twahepa vantu vana kara asi vana kara noudivi. 

‘’ Green hydrogen, eyi kara asi kuna kwana unene kompepo kuna kumoneka asi kuna kara nye simwe nasigusapo udigu wokuruganesa ndi usesu worutjeno. Irimari yimo katente ngoso pepongo lyokudeura vantu kuhamena green Hydrogen koyimaliwa yokukalirongesa. Ellikwamo eli kuna lidiva asi vadinkantu noHydrogen (Y4H2). Egawo yimaliwa yokulirongesa nayivatera vanasure ndi varongwa vanahara kukatwikira erongo lyawo komeho nononkedi dokuhamena green hydrogen mounkurungu. 

Ose tuna diva asi kutura yimaliwa yoyinzi merongo, ntani kudeura nokugava udivi kowo vadinkantu, ose kuna tamba nye kugava unkurungu omu naturuganesa nayinye yina pumbwa ko green hydrogen. Mkuruganena kumwe ose kuvhura nye tutulisepo omu nazirugana green hydrogen nomu nazikara monsitwe zetu. 

Mokwedi kwaSindimba mvhura zina pu, Y4H2 kwageve mbatero kovarongwa wokusika ko 64 Masters, 29 wokukalirongera yokurugana nononyara kovadinkantu vetu mwaza sirongo. Mokukwama nye ava vakara noudivi koHydrogen Shimweefeleni Hamutwe, katente asi Namibia kuna kara nompito zokugwana rutjeno kompepo ntani kezuva. 

Namibia kuna kara sirongo vatura pevango lyewa omu sina kukarumbasana pontambo zo green hydrogen yimo ana kutanta Hamutwe. 

Uwa ou wokukalironga kuna kara asi kuna kukavatera vanahara kutwikira malirongo gawo nomaster degree omu navakalironga yirongwa younkurungu, rutjeno ntani egendeso. Nampili wowo vana kara nye nonzapo zomarutjeno ntambo zautatu, zaune ntani zautano kuna kuvakorangeda vaturemo mahundiro gawo. 

Hamutwe yimo ngoso ana kuhundira vantu vaturemo mahundiro. Ehundiro eli netulisopo epongo eli kuna kara asi navenye vahepa kugwana mbudi ezi zoyimaliwa yokukalirongesa. Mweyi Y4H2 melikwamo lyangesi, mnomukara nye muntu akare noudivi omu nakaruganesa Hydrogen nokugava nye yirugana kovantu ndi vadinkantu wovanzi mosirongo. ose kuna hara vadinkantu vakare wokudiva yirugana yawo melikwamo lyangesi,’’ yimo ana kutanta Hamutwe. 

 


2023-09-21  Max Heinrich

Share on social media