New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / N$200 000 yoipalufa yoshiwana ongonghela mOhangwena

N$200 000 yoipalufa yoshiwana ongonghela mOhangwena

2024-02-01  Festus Hamalwa

N$200 000 yoipalufa yoshiwana ongonghela mOhangwena

Elelo lopashitukulwa shaHangwena ola tameka okuninga omakonakono mekano loshimaliwa sheeN$200 000 sha kana omudo wa dja ko.

Otaku hokololwa vati kutya oshimaliwa osho okwa li sha yandjwa okudilila kehangano loRoad Fund Administration (RFA) nelalakano okulanda oikulya yovanhu va dengwa kefundja. 

Fiyo opapa, omakonaakono a ningwa kombelewa yangoloneya vati otaa ulike oshimaliwa sha kufwa komavalululo ombaanga edina Ethics Group Holdings vati palombwelo laMedusalem Shilongo oo a li omunambelewa ta kwafele mombelewa yangoloneya. Ngoloneya mukulu Walde Ndevashiya oye a li koshipundi pefimbo loshiningwanima. 

Ashike Shilongo okwa patana kutya ye okwa tambulile ko oshimaliwa ko-RFA noku shi tula komavalulilo oo taa popiwa.

“Naame onda uda ashike ovanhu tava popi kombinga yoshikumungu eshi,” Shilongo ta ti. Okwa yelifa ta ti fiyo opapa ina mona ovanambelewa va dja kelelo loshitukulwa shaHangwena tave mu ningile omapulapulo.

Kundana okwa ninga onghendabala yokudengela ngoloneya mukulu waHangwena Ndevashiya ashike ita nyamukula ongodi yaye, okwa tuminwa yoo vali nomatumwalaka kongodi yaye ndele ita nyamukula.

Omunambelewawiliki melelo lopashitukulwa shaHangwena, Fillipus Shilongo okwa koleka ta ti oshimaliwa osha kufwa ko kehangano lo-RFA, inapu yandjwa epitikilo lelelo loshitukulwa inali lombwelwa. 

Okwa hokolola ta ti konima va ka pula oshimaliwa kehangano RFA ova lombwelwa kehangano kutya oshimaliwa osha kufwa ko nale nosha tulwa komalulilo ombaanga imwepo. Onghee okwa ti omakonakono otaa twikile komesho kombinga yoshikumungu eshi molwaashi ova pewa ouyelele wa yela kutya oshimaliwa osha tuminwa peni.

“Otwa lopotela yoo vali ombelewa yomuprimaminista kutya oshimaliwa osho kwa li twa pewa osha kana,” Shilongo ta ti.

Omupopiliko wehangano wehangano lo-RFA, Scheifert Shigwedha okwa koleka ta ti ombelewa yavo oya lopotelwa kombinga yoshimaliwa sha kana osho kwa li va yandja koshitukulwa shaHangwena.

“Oshimaliwa okwa li sha nuninwa okuyambidida oshiwana sha dengwa kefundja konima eshi twa lopotelwa kutya ovanhu otava dengwa kondjala,” ta ti. Eshi a kwatafana naKundana, ngoloneya mukulu woshitukulwa shaHangwena Walde Ndevashiya okwa ti oshimaliwa inashi kana molwaashi vati osha longifwa okulanda oikulya ya twalwa kOshikango ketungo lokupungula oikulya. “Naame onda lombwelwa ashike konima oikulya ya landwa. 

Oshimaliwa osha tuminwa komavalulilo ombaanga yehangano oku kwa landwa oikulya,” Ndevashiya ta ti.

Okwa yelifa ta ti ke na ouyelele kutya olyelye a yandja eenomola dombaanga kehangano lo-RFA opo ku tulwe oshimaliwa.

Okwa weda po ta ti oupyakadi u li po osheshi vati oikulya inai landwa ya wana kongushu yoshimaliwa eshi sha tuminwa kombaanga yokehangano kwa dja oikulya, onghee okwa ti omakonakono naa pule komesho. Oshikumungu eshi otashi ungwaungwa nasho kelelo loshitukulwa shaHangwena.

Omwedi wa dja ko ovanhu vahamano ova pewa omhito yokulifutila mo modolongo konima eshi kwa li va kwatwa po shaashi vati va vaka oikulya yoshikukuta i li pongushu yoshimaliwa N$600 000. 

-fhamalwa@nepc.com.na 

 

 

 

 

 


2024-02-01  Festus Hamalwa

Share on social media