New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ohatu lili Omutwe woshilongo

Ohatu lili Omutwe woshilongo

2024-02-05  Festus Hamalwa

Ohatu lili Omutwe woshilongo

OMUPRESIDENTE Hage Gottfried Geingob okwa xulifa oku pendukila onghela, momafiku- 4 Februali 2024- moshipangelo shopaumwene sho Lady Pohamba moWindhoek, okwali e na omido 82.

Omudo 2015 okwa ninga omupresidente omutitatu waNamibia. Geingob oye kwa li wotete okuninga omuprimaminista waNamibia momudo 1990 fiyo 2002, momudo 2012 fiyo 2015 okwa ninga natango omuprimaminista lwoshikando oshitivali. Pokati komudo 2008 fiyo 2012 okwa li minista womangeshefelo.

Geingob okwa wilika onga omupresidente wongudu yoSwapo okudja momudo 2017 fiyo ta xulifa.

Okwa mona eedjapo douhongelwe wa yooloka okudilila koiputudilo yokondje yoshilongo ngaashi koUSA okudja momudo 1964, fiyo omudo 1974.

Momudo okwa 1964 okwa li a hoololwa a ninge omukalilepo woSwapo kongongahangano yopaiwana (United Nation) koAmerica pefimbo olo kwa li ta kofikola.

Okwa fiya po omukulukadi waye Monica Geingos nounona vatatu.

Okwa kala omunhu ehole omaudano unene tuu okatanga kokeemadi, ongeleka noshoyo eengalo domalihafifo.

– fhamalwa@nepc.com.na 

Ovaleli vakwao otava ti ngahelipi:

 

Netumbo Nandi Ndaitwa - Swapo 

“Onda kundana noluhodi efyo lomupresidente wetu Hailwa Hage Geingob. Omuleli woudemokoli woshili, welunduluko, nokwa kuma eenghalamwenyo davahapu. Eshi etufiila otashi twikile momadilaadilo nomomitima detu. Ohandi hangana pamwe nanye oku yandja omahekeleko kofamili yaye nokoshiwana ashishe shaNamibia. Omwenyo waye nau tulumukwe nombili. 

 

McHenry Venaani - PDM

“Otu li moluhodi pamwe noshiwana ashishe omolwa ekanifo, nefyo lomuleli wopapolitika, mumwameme, nomutwe woshilongo Hage Geingob. Okwa li omulumenhu eshi oku ya po nokudja po, omutwe woshilongo muwa, nomukondifafani eshi oku popiwa. Tulumukwa mombili, ove u teelele ongula yependuko” 

Job Amupanda - AR

“Oinima ohai xulu, osho yo nonghalamwenyo, efimbo limwe otai xulu noupu nefimbo limwe onoluhodi. Etango ola pitile nola ningina. Omufudo wotete nowaxuuninwa. Ondjokonona kai na efiku iku nhuke po. Enda po nawa Grootman. Ohatu twikile ko apa wa xulila. Omahekeleko naaye komunyekadi Monica Geingos, ounona novakwa Geingos aveshe. 


2024-02-05  Festus Hamalwa

Share on social media