New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ondanwas ge N$85miljunsa surude hâ

Ondanwas ge N$85miljunsa surude hâ

2023-10-03  Victoria Kaapanda

Ondanwas ge N$85miljunsa surude hâ

ǁAnǂgāsaben, ǂnûiǂgādi tsî ǂharugun tsîn ge ǀhaob ai N$85 miljunsa Ondangwas !Ā!khōmais ǀAwemā!nansa surude hâ. 

Nē !nurigas gere ǂanǂan soab ais ge Ondangwas !Ā!khōmais ǀAwemā!nans di mîgowaba-aos Petrina Shitalangaho-Mutikishasa ge mî, ǀawemā!nans di surudegu ai!â ǀgui ra ǂharosa sâuǁkhāsib di ǂkhawusa ǀomkhâis hîa Covid-19 ǁōs di khoraǂuisens xa ge îbe a khaohâ kaihes ge ǂauna ǂharuguna !hūb ai a ǁgoe kai mâsib x age !aromahese. 

“ǀNî ǁangāsaben ge ǁîn hōǂgādi tsî sîsenga ge ǂoa!nâ tsî nēs xa ra !aromahese ǁîn !ā!khōmais !oabade ǀoasase mātares ǁkhāsib tsî ǀgaiba ge ǂoa!nâ. 

Nēs xōkhāb ge hoa !hūbaisise sâuǁkhāsiba ǁgaise ge tsâǀkhāhe tsî !hū!nāsises tsî sâuǁkhāsib omkhâis ǁaxasina ra !hâumâi tsî ǂgui ǂharugugu daode nî ǂganams kōse ge sī,” tis ge mîgowaba-aosa ge mî.

Shitalangaho-Mutikishas ra mîsa !oab ge nē mâsiba ge !aroma !ā!khōmais ra !nākorobe surudega xoaǁnâbahes di ǂgande !khō!oasa ǁnā ǁanǂgāsaben hîa surudegu kha !onkhao hâna xu. 

“Ondangwas !Ā!khōmais ǀAwemā!nans ge hoa!nâ-aixa ǂnûs hîan ge 27 ǂKhoesaob 2023 dis ai ūhâ is !nâ ge mî-gui. 

Khoen hîa ǁîn mâǂoahâ surudega ǂNūǁnâiseb 2023 xu tsoatsoa tsî 12 ǁkhâgu !nâ ǀoasase ga mātaretoan hoa hāǀaro ra surudeb ai maride nî xoaǁnâbahe !khaisa,” tis ge ge mî. 

“Nēs ge ǂguro !nā tidesa ǀawemā!nans ra supusupusa mātareǀgauga ǁîs ǁanǂgāsabena ǂgâxa-basa. 2021ǁî kurib !nâs ge !ā!khōmaisa ǁîs di 6ǁî hoa!nâ-aixa ǂnûs !nâ 2021-2022 marikurib !aroma, ǂnaumâisa ǁanǁguigu !nâ ǁanhâ khoena 12 ǁkhâgu -ǁaeba ǂkhari-omn tsî ǁgam-e sîsenūsa mātaresa xu ge ūǁnâ hâ i,” tis ge mîgowaba-aosa mî tsî noxopa ge !gāsa kai nē huib ge ǁanǂgāsaben hîa kaise tsūse Covids xa ge tsâǀkhāhena ǀomsoasa a mā in mâǂoahâ surudega mātareǁnâ ǁkhā. 

Ondangwas !Ā!khōmais ǀAwemā!nans di mîgowaba-aos, Shitalangaho-Mutikishas ge ge mî ǁîn ge nē surudesa maride ǀhaoǀhaobahes !aroma surudegu !khōdanas ǂnûiǂgās, Redforce ti a ǂansas !oabade ra sîsenūsa. 


2023-10-03  Victoria Kaapanda

Share on social media