New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Va ninga omunyanyo u li omhinge noukwamuhoko mOndonga

Va ninga omunyanyo u li omhinge noukwamuhoko mOndonga

2023-11-08  Festus Hamalwa

Va ninga omunyanyo u li omhinge noukwamuhoko mOndonga

Ovakwashiwana momukunda Ekonghola moshitukulwa shaShikoto, ova ninga omunyano wopambili tava nyenyeta kombinga yelelo laNdonga vati tali longifa oukwamuhoko.

Ovakalimo ova ninga omunyanyo mexuliloshivike tava pula elelo lOndonga li kale tali pitike ovapopi velaka lOshikwanyama navo va dule okuninga oovene vomikunda.

Omukunda Ekonghola ou li moshitukulwa shaShikoto moshitunda shOndonga. Ovakwashiwana ova ti kave udite ombili eshi vati va pewa mwene womukunda mupe omupopi wOshindonga, oo a dja komukunda u lili.

Omulumenhu e kwetele ekangha komesho okwa ti kashi li pauyuuki eshi hava lelwa koovene vomikunda ashike Ovandonga.

“Otu na omikunda nhatu di li moshikandjo omu ashike oovene vomikunda Ovandonga. Otwa kala mo momukunda omu efimbo lile ndele ihatu pewa omhito yokulela,” ta ti.

Omukwashiwana umwe okwa hokolola ta ti ova lombwelwa kutya ngeenge inava hala okulelwa koovene vomikunda vOvandonga nava dje mo mEkonghola,” ta ti.

Eshi a kwatafana naKundana, hamushanga welelo laNdonga Frans Enkali okwa ti ovakwashiwana otava popi oipupulu.

“Katu na oukwamuhoko melelo letu. Out na ovanhu va dja komihoko da yooloka mwa kwatelwa ovanafaalama ashike otwe va talako ve fike pamwe,” Enkali ta ti.

Okwa yelifa ta ti elelo lOndonga oli na omilandu da pumbwa okulandulwa.

Onghee okwa ti mwene womukunda opo a ulikwe ohaku landulwa omilandu domelelo.

“Oshiwana nashi fimaneke omilandu delelo. Oshiwana nashi xulife po okutandaveleka omipopyo doipupulu,” ta ti.

Okwa kumaida oshiwana opo shi kale tashi kwatafana nombelewa yelelo ngeenge shi na enyenyeto lonhumba.

“Natu longeleni kumwe okukaleka po ombili moshitunda shaNdonga. Otwa hala ombili moshiwana,” ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-11-08  Festus Hamalwa

Share on social media