New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Efundja otali fiye Okatyali ke li ofika

Efundja otali fiye Okatyali ke li ofika

2023-11-30  Taimi Haihambo

Efundja otali fiye Okatyali ke li ofika

Mokulilongekidila omudo womuloka muhapu oo taku tengenekwa u li ko neudo, ovakalimo moshikandjohoololo shaKatyali ova ti nande efundja nali dje ko la fa shike, vo ova tula ombuda moshixwa nomalongekido a kwata moiti oku li metifa.

Okatyali oko kamwe komoitopolwa yomonooli haka mono oixuna keyelu ngeenge odula ya loka unene, novanhu vomoshikandjohoololo osho ohave lihange va tetwa ko komeya nohava tauluka oiyana noudjuu. 

Kansela woshikandjahoololo osho Joseph Mupetami okwa ti oshikandjohoololo shaye osha pewa omaano ombautu imwe yopashinanena kehangano limwe koWalvis Bay, i wede edi da kala mo shito hadi kwafa pefimbo lefundja. 

Okwa twikila kutya natango oku li metifa leenghundafana nehangano limwe lokoLuderitz, vati la hala okuyandja eembautu koshikandjohoololo.

Okwa ti moshitukulwa omu na oumbautu va fika puvatano nale, naava tava ka wedwa po vati otava ka ninga oilonga yovanhu ipu neenghono.

Mupetami okwa twikila kutya vamwe moshikandjohoololo ova  temeka nale omadeulo okuyowa, oshoyo okuxupifa ovanhu ngeenge va wila momeva.

Peendjila domataulukilo apa hapu talama omeva amatutu vati opa tamekwa nale okutungwa ounhopa vomataulukilo, opo ovanhu va dule okupita po va manguluka.

Okwa ti yoo ovakalimo vaKatyali ove lilongekida oku ka vetala ovanhu apa tava dulu pefimbo lefundja.

Mupetami okwa ti shaashi odula oya tameka okuloka ota indile epangelo li tameke okuandja nale eembuto opo ovanhu va tameke okukuna nale. 

Okwa ti natango okwa hala yoo omalandulafano okuyandja eembakumbaku dokupulula a tulwe peenhele opo ovanhu va tameke okupulula.

“Ava ve na omambakumbaku opaumwene nava tameke okushangifa omambakumbaku avo, opo va tulilwe po omalandulafano okupulula manga pepi,” Mupetami ta ti.

Okwa ti okwe lineekela kutya eembautu edi tadi ka dja koLuderitz odi na okufika pepi manga efundja inali tameka, doo di uye di vatele apa tadi dulu.


2023-11-30  Taimi Haihambo

Share on social media