New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Geingob ka li e na okatongo - Iipumbu

Geingob ka li e na okatongo - Iipumbu

2024-02-20  Festus Hamalwa

Geingob ka li e na okatongo - Iipumbu

ONGWEDIVA – Elenga enene loshitunda shUukwambi Herman Iipumbu okwa ti Omupresidente Geingob kakwa li e na okatongo nopuye opa kala hapa fiki ovanhu vomihoko da yooloka.

Edi Iipumbu okwe di popya pefimbo ta lesha oshipopiwa shaye koshivilodimbuluko shaGeingob sha li kendiki lomangeshefelo mOngwediva Olomakaya.

Oshivilodimbuluko eshi okwa li sha unganekwa koshitukulwa shaShana omo ovapopi va yooloka va tanga Geingob ongomulumenhu omunambili nokwa dana onghandalangala yakula mokukaleka po ombili moshilongo.

Oitukulwa ya yooloka oye lipyakidila nokuninga oivilodimbuluko yefyo laGeingob nelalakano lokuyandja efimaneko kOmupresidente.

Iipumbu ou e li omunashipundi womalelo opamufyuululwakalo ahetatu monooli, okwa hokolola ta ti Geingob kakwa li e na oukwamuhoko molwaashi okwa li e hole okutula ovanhu kumwe nelalakano lokukaleka po ombili momalelo opamufyuululwakalo.  

Okwa ti Geingob okwa li kaume kaye muwa, omulumenhu ou okwa li e hole ombili, nokuhole okupwilikina komalelo opamufyuululwakalo a yooloka.

“Otwa kanifa omuleli muwa, omulumenhu okwa li a fimaneka omufyuululwakalo molwaashi okwa li e hole okufika poitufi yOshiwambo,” ta ti.

Onghee okwa ti nakufya Geingob okwa li a tala ko omalelo opamufyuululwakalo e fike pamwe shaashi kakwa li e hole okuama kombinga imwepo.

Okwa weda po ta ti Geingob okwa li a fimaneka omalelo opamufyuululwakalo eshi a kala alushe ta lalakanene ombili.

“Geingob okwa li omulumenhu e na  elandulafano, omukriste woshili alushe ha i kongeleka,” ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na 


2024-02-20  Festus Hamalwa

Share on social media