New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omukaleliposhilongo gwaJapan a talele po Uuminitseli wuuhaku

Omukaleliposhilongo gwaJapan a talele po Uuminitseli wuuhaku

2024-05-02  Victoria Immanuel

Omukaleliposhilongo gwaJapan a talele po Uuminitseli wuuhaku

Uuministeli wuuhaku owa ulikile omukaleliposhilongo gwaJapan moNamibia nkene omakwatho  gepangelo lye taga kwathele oshigwana mOmaheke nomoKunene.

Minista guuhaku nonkalonawa Kalumbi Shangula okwa lombwele Nishimaki Hisao kutya, aantu ya thika po5 341 miitopolwa moka, oya mono omayakulo guuhaku wa yooloka moomwedhi 12, okupitila moprogalama yowina.

“Omayakulo ngoka guuhaku ga gwandjwa ongaashi omatuntilo, osona, okuminikilwa omikithi dha yooloka niikwawo yilwe. Ayihe mbyoka oya ningwa neyambidhidho lya gandjwa kepangelo lyaJapan no-WHO,’’ ta popi ngaaka.

Minista ta ti, Namibia okwa kondjitha okwiindjipaleka omayakulo guuhaku, unene kwaamboka ye li kuushayi, hoka uuhaku hau monika nuudhigu omolwomashongo ga yooloka.

Ta fatulula kutya etalelepo lyaHisao, okukwashilipaleka nkene omayambidhidho gawo nehangano lyo-WHO ga dhana onkandangala miitopolwa Kunene oshowo Omaheke. Ehangano lyo-WHO olya ti melongelokumwe nepangelo lyaJapan oye ya po noprogalama yokuhwahwameka uundjolowele womuntu okupitila momayakulo guuhaku.

“Okwa tothwa mo iitopolwa Omaheke oshowo Kunene, mbyoka oyo yi na omwaalu ogundji gwaantu ye li kokule nomayakulo guuhaku moNamibia,” ya ti ngaaka.

Oya gwedha po kutya oopelesenda 92 miitopolwa moka oya mono omayakulo guuhaku okupitila moprogalama ndjoka yowina.

-vkaapanda@nepc.com.na


2024-05-02  Victoria Immanuel

Share on social media