New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovagaio-Daman va mona ombelewa

Ovagaio-Daman va mona ombelewa

2023-11-28  Taimi Haihambo

Ovagaio-Daman va mona ombelewa

Ouministeli womayambulepo eedoolopa noitukulwa yokomikunda owa tungila elelo lopamufyuululwakalo lomuhoko wedina Gaio-Daman ombelewa oshoyo osaala yoiongalele.

Eyandjo nepatululo lonhele ei ola ningwa exuliloshivike la dja ko monhele hai ufanwa Anker moshitukulwa shaKunene.

Pefimbo leyeululo ominista yomayamumbelepo eedoolopa nomikunda Erastus Uutoni okwa ti elelakano lokutungila omalelo opamufyuululwakalo ombelewa okupupaleka oilonga yovaleli nosho yo okukala ve na onhele imwe ye va ukilila.

Okwa ti osaala oya nuninwa ovakwashiwana aveshe mwa kwatelwa ovakulupe, ovanyasha nounona va kale tava ongala oshoyo okuningila mo oinyangadalwa ya yooloka.

Uutoni  okwa twikila kutya omalelo opamufyuulukalo okwa fimana shaashi oku li eengudi noshoyo oilyo yokukalela po omifyuulakalo moshilongo, nonghee oya pumbwa okutalika ko nefimaneko.

Okwa ti omalelelo opamufyuulukalo natango oku lile po okulonga ounona omifyuululwakalo.

Epangelo otali kendabala alushe okueta omakwafo popepi novanhu, loo neputuko tali pula ngaho komesho.

 Eshi otashi vatele yoo okutunga oukumwe pokati kovakwashiwana moshitukulwa, okushiivafana nokutula kumwe omifyuululwakalo.

Uutoni ta ti okwa shiivifilwa kutya ope na omifyuulukalo dimwe ihadi longele kumwe, nosha etelela oinima ihapu moshitukulwa omo nokuli vati sha teya nombili nokueta oita pokati komihoko da yooloka.

“Onda hala omalelelo opamufyuululwakalo a finde po onghalo yomihoko itadi longele kumwe doo odi li moshitukulwa shimwe. Tulei 

po elandulafano nelongelokumwe pokati kovanhu ava,” Uutoni ta ti.

Okwa ti ota indile ovakalimo vaGaio-Daman va finde onghalo youkwamuhoko moshitukulwa opo ashike vaha ete oupyakadi pokati kovanhu.


2023-11-28  Taimi Haihambo

Share on social media