New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovakulunhu nava tameke okuenda nomikanda dounona - Kawana

Ovakulunhu nava tameke okuenda nomikanda dounona - Kawana

2024-04-12  Festus Hamalwa

Ovakulunhu nava tameke okuenda nomikanda dounona - Kawana

ONHUNO - Minista woikwameni nomataulukilo okeengamba Albert Kawana okwa ti kukeshe omunhu ta ka humbata okaana motuwa yaye na kale e na omikanda odo tadi ulike kutya okaana okaye shili.

Edi Kawana okwe di popya pefimbo lepatululo letala lomudile la tungwa keinda lopolifi pOnhuno moshitukulwa shaHangwena.

Minista okwa yelifa ta ti omunhu keshe ta ka pita peinda lopolifi e na okaana motuwa ndele ke na omikanda dako, ota pewa ehandukilo lopaveta.

Okwa weda po ta ti omunhu ta ka humbata okaana ehe na omikanda dokaana otaka ningilwa omapulapulo.

Kawana okwa kumaida ovanambelewa vopolifi tava longele pomainda opolifi aeshe moshilongo opo va kwashipaleke kutya pomainda itapa piti ounona vehe na omikanda.

“Longeni nelitulemo okuninga omapekapeko meetuwa ngeenge tadi ende pomainda opolifi,” ta ti.

Kawana ta ti ouministeli waye owa tula po eudaneko nongongahangano yoiwana ya hangana okukalekapo eameno lounona.

“Okwa didilika ounona va ninga oihakanwa yokukwatwa po ombambyona. 

Elalakano ohatu kelele ounona va ninge oihakanwa yokukwatwa po ombambyona,” Kawana ta ti.

Okwa yelifa ta ti neetuwa dovadjayidjayi tadi piti peinda nado otadi ka ninigilwa omapekapeko.

“Eembudi tadi piti pomainda opolifi nadi kwatwe po,” ta ti.

Kawana okwa ti okwa pandula kakukutu wopolifi Inspekta General Joseph Shikongo eshi a longa nawa mokuyelayela ovapolifi moilonga.

“Ovanambelewa vopolifi paife otava yolo efimbo keshe shaashi va pewa eenghatu dipe moilonga,” ta ti.

Inspekta General Shikongo okwa ti oshiwana nashi longele kumwe nopolifi okukandeka oimbuluma.

“Kaleni mu na eenomola deengodi dopolifi efimbo keshe,” ta ti. -fhamalwa@nepc.com.na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2024-04-12  Festus Hamalwa

Share on social media