New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vamwe mOshikoto otava deulilwa ounangeshefa

Vamwe mOshikoto otava deulilwa ounangeshefa

2023-11-28  Taimi Haihambo

Vamwe mOshikoto otava deulilwa ounangeshefa

Ovakalimo momikunda domoikandjohoololo imwe moshitukulwa shaShikoto otava pewa omadeulo e na sha nomangeshefelo opetameko.

Oikandjohoololo ei ongaashi Nehale lyaMpingana, Okankolo oshoyo Eengodi.

Omupopiliko welelo loshitukulwa Petrus Nehale okwa ti ovakufimbinga otava ka deulilwa peembelwa dookansela moikandjohoololo yavo.

“Omadeulo otaa ka kala ashike kombinga yomangeshefelo opetameko, ashike itaa ka ya lela moule shaashi otaa ke likwatelela ashike apa pa fikama ovakufimbinga,” Nehale ta ti.

Okwa ti oinima ei tava ka hongwa ongaashi omashangifo eengeshefa, omikalo dokueta po ongeshefa, okutula omivalu momambo oshoyo imwe vali ei vehe shi.

Okwa ti yoo okudeula ovakwashiwana oshiima sha kala momafaneko avo, opo va dule okuvatela eengeshefa domaludi a yooloka. Okwa yelifa yoo kutya okwa hala natango ovanhu ava va vatele okudeula vakwao moshitopolwa, ava inava mona omhito yokumona omadeulo. 

Vati omadeulo aa otaa vatale ovakwashiwana okumona omaunongo a yooloka mongeshefa oshoyo okuyambula po eliko lavo momikunda.

Nehale okwa ti omikunda edi oda hoololwa onomenawina, shaashi odi li komaushai, ashike nado oda pumbwa eputuko eli tali dulu okukufa ko ovanhu vahapu. 

Okwa ti yoo natango elalakano likwao lomaudelo okuvatela okuyambula po eliko loitopolwa yavo, unene tuu mokuyandja oilonga yokulandifa kovanhu.

Omadeulo vati oku li oshiima have shi ningi okuvatela nokudeula omangeshefelo opedu, oo a dule okukala e li pamulandu u li xwepo ngeenge tashi ya pomangeshefelo.


2023-11-28  Taimi Haihambo

Share on social media