• July 12th, 2020

Kelezo yakulekisa limunanu ihakanyehisa balimi


KATIMA MULILO – Balimi balikomu mwasikiliti sa Zambezi banyazize kelezo yamuuso yakuli, hala zeñwi bafukuze kwapalo yalimunanu zabona kakulekisa zeñwi, hali sali mwamayemo sakata pili linanga lisikafita kale. Babulela kuli hakuna kwa kulilekisa. Likwambuyu wa Mañusa ni Zwelopili ya Bulyambombola, Stanely Simataa nabihilwe abulela kuli balimi mwasikiliti sa Zambezi baswanela kufukuza nombolo yalikomu zabona, kono balimi babañwi hala bona babana ni milaka yemituna ya likomu, babulela kuli taba yeo haikonahali kakuli hakuna kwakulilekisa.

Kuzwa silimo sa 2015 kampani ya Meatco, ili yene lekanga likomu kwabalimi kabuñata, nekwalile minyako yateñi kwa Katima Mulilo ni Oshakati, kamabaka akuli nelatehezwi kimali afitelela bolule ba mashumi amane (N$43 million).  
Balimi balikomu mwasikiliti sa Zambezi babulela kuli kubulayela kulekiseza batu hakuna kutusa sesiñwi.  Babulela hape kuli muuso hausika balukiseza nzila yakulekisa likomu zabona, sina kuisa nama kwa maino akwalikolo, lipatela, litolongo ni libaka zeñwi, kono hape baitekezi kuli bafukuze likomu zabona.

“Kamaikuto aka pulelo yeo yalwanisana. Batu habakoni kubulelelwa kuli bafukuze kwalikomu zabona, haiba kuna nitiyeho kwalineku la muuso kubalukiseza kobaswanela kulilekisa, bakafukuza cwañi? Kana kikuli babulaye nikuca nama?” nekubuzize muinasipula wakatengo kabalimi ka Likwama Alfred Chilinda. Chilinda hape yali membala wakatengo ka Zamco ili kene kafilwe kolo yakuli kazusuluse libulaelo la likomu la Katima Mulilo, nabulezi hape kuli taba yakufukuza likomu ika konahala feela haiba muuso uankufisa kubalukiseza musika. Naize katengo ka Zamco ka ezize mokakonela kaufela kuli kazusuluse libulalelo la likomu la Katima Mulilo, kono muuso ubonahala kuzinyazinya kuli ubakatenyeze fahali. 

“Zamco iezize kalulo yateñi, lubupile kamaiso, luezize lineulo, lika molukazamaiseza neli ñozwi, kono lutokwa mali afita fa bolule bashumi amane (N$40 million) kuli lukale pisinisi, lutokwa tuso kwamuuso kuli ulukatanyeze ka kuneula mali afita fabolule bamashumi amabeli (N$20 million),” nekubulezi Chilinda. Manzwi aswana nabulezwi kimulimi yomuñwi walikomu yazibahala hahulu mwasikiliti sa Zambezi Robert Mapenzi, ili muinasipula wakatengo ka Zamco, yana ize kelezo yakuli balekise likomu zabona kiyende, “kono muuso uswanezi kulukisa musika ko balimi baka lekisa likomu zabona.” 

Nabulezi hape kuli katengo ka zamco kaitukiselize kutusa kono katalimani ni matata ashelashelana awo katokwa tuso yamuuso. Naize matata awo angelezi cwalo nitiyeho yamuuso yakuyaha sinca libaka zatibelelo ni mabulaelo alikomu.


Aron Mushaukwa
2019-02-25 09:57:30 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...