New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovakulupe va fya eshi va pila monduda

Ovakulupe va fya eshi va pila monduda

2022-07-04  Festus Hamalwa

Ovakulupe va fya eshi va pila monduda

Ovakulupe vavali ova fya eshi va pila monhele yovatalelipo (Lodge) Etitatu koMaltahohe moshitukulwa shaHardap.

Oonakufya ova tongolwa ongaa Isak Dawid Engelbrecht weedula 76 nomukulukadi waye Anna Catharine Engelbrecht weedula 72.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaHardap Inspector Linea Heita okwa hokolola ta ti onhele oyo oya yaka omundilo efimbo lokomatango.

Monhele omo omwa hangika yoo vali ovanhu vamwe navo ve uya okutalela po.

Opolifi oya hokolola tai ti eshi omundilo wa tameka ovanhu vamwe ova faduka po ashike oonakuninga oihakanwa vati ina va monena po diva omundilo. Omundilo vati owa li wa kwata eenduda adishe kwa li, yoo vati onduda yovakulupe ava oi li kwa li kofindo.

Inave shi pondola vali okufaduka po.

Vati eshi kadima mundilo a fika okwa hanga nale ovakulupe va pya po filufilu.

Ovakwapata vavo ova shivifilwa omafyo avo nomakonakono opolifi otaa twikile.

Opolifi oya kunghilila oshiwana opo shi kale sha kotokela omindilo pefimbo eli loutalala u li metifa.

– fhamalwa@nepc.co.na


2022-07-04  Festus Hamalwa

Share on social media